نویسندگان

1 استاد گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه کردستان

چکیده

      رمز‏گردانی و رمز‏آمیختگی   (مطالعۀ موردی کلاس‏های آموزش زبان انگلیسی در شهرستان بوکان)     محمد عموزاده [1]   رحمان ویسی حصار [2]     تاریخ دریافت: 14/4/1390   تاریخ تصویب: 16/2/1392     چکیده   در این مقاله، پدید ۀ رمزگردانی [3] موقعیتی و استعاری و همچنین رمز‏آمیختگی [4] بین زبان‏های فارسی، کردی و انگلیسی در کلاس‏های آموزش زبان انگلیسی در شهرستان بوکان را بررسی کرده‏ایم. تحلیل داده‌های این تحقیق نشان می‌دهد د ر پدیده­های رمز‏گردانی و رمز‏آمیختگی، سه عنصر بافت، شناخت و زبان، با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند و بر این اساس می­توان گفت دو پدیدۀ رمز‏گردانی موقعیتی و استعاری در این کلاس‏ها بر‏حسب تغییر چهارچوب­های ذهنی [5] رخ می‏دهند. چهارچوب­های ذهنی در رمزگردانی موقعیتی، بافت و الزامات اجتماعی را منعکس می‏کنند و در رمز‏گردانی استعاری، بیانگر محتوا و موضوعات مورد‏بحث ‏اند؛ همچنین بررسی داده­ها نشان می‏دهد بین عوامل و رمزگان­های معیّن، ارتباطی معنادار وجود دارد و فعال‏شدن هر‏یک از این عوامل، باعث فعال‏شدن رمزگان مربوط به آن می­شود. از‏جمله این عوامل می‏توان هم‏بستگی قوی [6] ، غیر‏رسمی‏بودن، انتقال بار عاطفی زبان و نقش نمادین مربوط به­ رمزگان کردی و عوامل هم‏بستگی ضعیف [7] ، رسمی‏بودن، انتقال اطلاعات ارجاعی و نقش اطلاعی- ارتباطی مربوط به رمزگان فارسی را نام برد. در‏نهایت، تحلیل داده­های مربوط به پدیدۀ رمز‏آمیختگی، بیانگر آن است که فعال‏بودن هم‏زمان چهارچوب­های ذهنی متفاوت هنگام بیان عبارتی خاص، باعث بروز رمز‏آمیختگی می‌شود.     واژه‏های کلیدی : رمز‏گردانی، رمز‏آمیختگی، آموزش زبان انگلیسی، فارسی، کردی.   [1] . دانشیار گروه زبان‏شناسی، دانشگاه اصفهان؛ amouzadeh@fgn.ui.ac.ir   [2] . دکتری زبان‏شناسی، دانشگاه اصفهان؛ veisirahman@yahoo.com   3. Code Switching   4 . Code-Mixing   1. Frame   2. High Solidarity   3. Low Solidarity

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Code-switching and Code-mixing:

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amouzadeh 1
  • Rahman Veisi Hesar 2

1 Professor of Linguistics, University of Isfahan

2 The University of Kordestan

چکیده [English]

      Code-switching and Code-mixing:   A Case Study of EFL Classrooms in Bukan       Rahman Veisi Hasar [1]   Mohammad Amouzadeh [2]       Received: 2011/07/05   Accepted: 2013/05/06       Abstract   This research aims to investigate the situational and metaphorical code-switching and code-mixing in the EFL classrooms in Bukan. The results show that we can discern a close relationship between mind, context and language by looking at the phenomena of code- switching and code-mixing in these classes. A systematic analysis of data reveals that code-switching and code-mixing occur according to a change in frames. The frame for a situational code switching is based on social contexts and obligations, while the frame for a metaphorical code switching triggers out of a topic change. It can be argued that there is a functional correspondence between a specific frame and a special code. A change in a specific frame will result into a change of its relevant code. Furthermore, the choice of a code is associated with a couple of factors triggered by context of situation and speaker’s intentions. The study also shows that a code switching designating issues such as solidarity, informality, emotive information and symbolic function relates to Kurdish code, whereas the indexical meaning such as low solidarity, formality, referential information and communicative function attributes to Persian code. Due to the theoretical apparatus of this paper, we can say that code mixing is triggered by simultaneous activation of different frames which results in simultaneous applications of different codes in a single sentence.     Keywords : Code switching, Code mixing, English classroom,   Persian language, Kurdish language     [1] PhD Linguistics; University of Isfahan. veisirahman@yahoo.com   [2] Associate Professor of Linguistics; Isfahan University. amouzadeh@fgn.ui.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Code switching
  • Code mixing
  • English classroom