نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا(س) و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

    رابطۀ منبع کنترل، اضطراب امتحان و جنسیت با عمل‏کرد شنیداری در دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی     الهه ستوده‏نما [1]   سیده سمیه حسینی اطاقسرایی [2]     تاریخ دریافت: 1/4/1390   تاریخ تصویب: 10/2/1391     چکیده   در پژوهش حاضر، رابطۀ منبع کنترل، اضطراب امتحان، و جنسیت را با عمل‏کرد شنیداری دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی بررسی کرده‏ایم. شرکت‏کنندگان در این تحقیق، 96 نفر از دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‏شهر با مهارت شنیداری‌ای در‏سطح متوسط بودند که واحد گفت‏و‏شنود را می‏گذراندند. نخست، این دانشجویان در آزمون تافل 2003 شرکت کردند و سپس بر‏اساس‏ پرسش‏نامۀ منبع کنترل راتر (1966 به نقل از وادل، 1998)، به دو گروه با منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی تقسیم شدند؛ همچنین بر‏اساس‏ پرسش‏نامۀ اضطراب امتحان ساراسن (‏1975 به نقل از اینامی، 2006)، در سه گروه با درجه‏های مختلف اضطراب (زیاد، متوسط و کم) آزموده شدند. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی با منبع کنترل درونی، در مقایسه با دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی با منبع کنترل بیرونی، در امتحان مهارت شنیداری زبان انگلیسی، عمل‏کردی بهتر دارند و جنسیت بر رابطۀ عمل‏کرد آن‏ها ‏با منبع کنترل درونی و بیرونی و نیز امتحان مهارت شنیداری زبان انگلیسی، اثری ندارد؛ همچنین دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی با سطح اضطراب کم، در امتحان، عمل‏کردی بهتر از دانشجویان با سطح اضطراب بالا و متوسط دارند و جنسیت بر رابطۀ اضطراب امتحان (زیاد، متوسط، کم) و عمل‏کرد آن‏ها ‏در امتحان مهارت شنیداری، اثری ندارد.     واژه‏ها‏ی کلیدی : منبع کنترل، اضطراب امتحان، جنسیت، مهارت شنیداری در زبان انگلیسی.   [1] . دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا(س)؛ esotoude@alzahra.ac.ir   [2] . کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه الزهرا(س) و مدرس دانشگاه پیام نور بابل؛ s_hosseini2002@yahoo.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Locus of Control, Test Anxiety, Sex, and Listening Comprehension Test Performance of Iranian Undergraduate EFL Students

نویسندگان [English]

  • elaheh sotoudehnama 1
  • Somaye Hosini Otaghsarayi 2

1 Alzahra University

2 Master of Teaching English at Al-Zahra University and Teacher of Payame Noor University

چکیده [English]

    The Relationship between Locus of Control,   Test Anxiety, Sex, and Listening Comprehension Test Performance of Iranian Undergraduate EFL Students       Elaheh Sotoudehnama [1]   Seyedeh Somayeh Hosseini Otaghsaraii [2]       Received: 2011/06/22   Accepted: 2012/04/29       Abstract   This study investigated the relationship between locus of control, test anxiety, sex and Iranian undergraduate EFL students' listening test performance. The participants of this study were ninety-six (96) students at Islamic Azad University of Ghaemshahr at the intermediate level of listening proficiency who were all taking their listening/speaking course. At first the students took part in the listening section of the TOEFL (2003) test. Then they were given Rotter's (1966, cited in Waddel, 1998 ) locus of control scale in order to determine whether they are internally or externally oriented. Also Sarason's (1975, cited in In’nami, 2006 ) test anxiety scale was distributed to determine their level of test anxiety (high-mid-low). The results showed that students with internal locus of control outperformed those with an external locus of control orientation and that sex does not mediate the relationship between locus of control and listening test performance. The results also revealed that students with low level of test anxiety performed better than those with mid or high level of test anxiety; and that sex does not mediate the relationship between three degrees of test anxiety (high-mid-low) and listening test performance.     Keywords : locus of control, test anxiety, sex, English listening comprehension     [1] . Associate Professor; Alzahra University. esotoude@alzahra.ac.ir   [2] . MA Graduate; Alzaha University; Babol Payame Noor University Instructor. s_hosseini2002@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • locus of control
  • Test Anxiety
  • sex
  • English listening comprehension