نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 استادیار دانشگاه مِن فرانسه

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

  بررسی نقش سن در فرایند یادگیری زبان خارجی با توجه به یادگیری تلفظ، دستور، واژگان و مهارت­های زبانی     روح‏الله رحمتیان [1]   محمد‏حسین اطرشی [2]   مرضیه مهرابی [3]     تاریخ دریافت: 1/3/1390   تاریخ تصویب: 18/10/1390     چکیده   در فرایند آموزش زبان­های خارجی، عواملی گوناگون بر میزان موفقیت زبان‏آموزان اثر می­گذارند که شناخت کافی آن‏ها، بر فرایند یاد‏دهی/ یادگیری و به‏دنبال آن، کیفیت آموزش اثر می‏گذارد. یکی از عواملی که در این حوزه، همواره دغدغه­هایی فراوان ایجاد کرده، تأثیر سن بر میزان یادگیری زبان­های خارجی است؛ بدین شرح که همواره این سؤال در ذهن زبان‏آموزان و مدرسان مطرح بوده است که با افزایش سن، توانایی یادگیری زبان خارجی، کم می­شود یا افزایش می­یابد؛ بر این اساس، در مقالۀ حاضر، رابطۀ میان سن فراگیر به‏عنوان یک متغیر با میزان موفقیت در فرایند یادگیری زبان خارجی را بررسی کرده‏ایم. مطالعۀ ارتباط سن با فرایندهای یادگیری زبان خارجی (با توجه به یادگیری تلفظ، دستور زبان، واژگان و مهارت‌های زبانی) و نیز عوامل فیزیولوژیک در زبان‏آموزان، بیانگر این مطلب است که بین افزایش سن با میزان تسلط و یادگیری فرایندهای زبان خارجی، هم‏بستگی‏ای منفی و معنا­دار وجود دارد که بر فرایند یادگیری زبان خارجی اثر می­گذارد؛ بنابراین، در‏نظر‏گرفتن سن مناسب برای آموزش زبان، افزایش کارآیی نظام آموزش زبان‌های خارجی را به‏دنبال دارد.     واژه­های کلیدی: سن، یادگیری زبان خارجی، عناصر و مهارت‌های زبانی، عامل فیزیولوژیک.     [1] . دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران؛ rahmatir@modares.ac.ir   [2] . استادیار دانشگاه مِن فرانسه؛ Mhotroshi@gmail.com   [3] . دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس؛ marzieh_mehraby@yahoo.fr

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Exploration of The Role of Age in Foreign Language Learning

نویسندگان [English]

  • Roholah Rahmatin 1
  • Mohammad Hosin Otroshi 2
  • Marzieh Mehraby 3

1 Associate Professor at Tarbiat Modares University, Tehran

2 Assistant Professor at my university in France

3 Ph.D. student at Tarbiat Modares University

چکیده [English]

      An Exploration of The Role of Age   in Foreign Language Learning   (pronunciation, grammar, vocabulary and language skills)       Rouhollah Rahmatian [1]   Mohammad Hossein Otroshi [2]   Marzieh Mehrabi [3]       Received: 2011/05/22   Accepted: 2012/01/08       Abstract   In the process of teaching foreign languages, various factors affect the success of learners. One factor in this field which has always created great concern is the impact of age on learning foreign languages. That is, learners and teachers have always raised this question in mind: does the ability of learning a foreign language, increase or decrease with increasignage ? Accordingly, in this paper, the relationship between the learner age and success in the process of learning a foreign language is discussed. Studying the correlation of age and learning a foreign language components (pronunciation, grammar, vocabulary and language skills) as well as learner physiological factors, suggest that there is a significant negative correlation between the aging process and foreign language proficiency and learning. Therefore, considering the appropriate age for language learning, improves the efficacy of the system of teaching foreign languages.     Keywords : age, foreign language learning, components and language skills, physiological factors   [1] Associate Professor ; Tarbiat Modares University. rahmatir@modares.ac.ir   [2] Maine University; France. Mhotroshi@gmail.com   [3] PhD Candidate; Tarbiat Modares University. marzieh_mehraby@yahoo.fr

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • foreign language learning
  • components and language skills
  • physiological factors