نویسنده

عضو هیات علمی گروه زبانشناسی دانشگاه گیلان

چکیده

  روی‌کردی رده‌شناختی به استعاره‌های مربوط   به رنگ در زبان فارسی     محمدامین صراحی [1]     تاریخ دریافت: 3/11/89   تاریخ تصویب: 20/6/91     چکیده   استعاره، در گذشته، عملاً در‌حوزه مطالعات ادبی بررسی می‌شده است؛ اما مطالعات جدید در‌حوزه زبان‌شناسی شناختی، به‌ویژه در‌زمینه استعاره نشان می‌دهد استعاره، رابطه میان زبان، اندیشه و فرهنگ را به بهترین شکل ممکن نشان می‌دهد؛ به همین دلیل، یکی از هدف‌های اصلی از این تحقیق، بیان این نکته است که چگونه استعاره‌های مربوط به رنگ با زبان، جهان‌بینی و فرهنگ فارسی‌زبانان پیوند خورده‌اند؛ از این روی، در پژوهش حاضر، استعاره‌های مربوط به یازده رنگ‌واژه اصلی را که برلین و کی [2] (1969) پیش‌نهاد کرده‌اند، از منابع مختلف گرد آورده و در‌چهارچوب نظریه استعاره‌های مفهومی اصلاح‌شده بررسی کرده‌ایم که از‌سوی کوچس [3] (2005) بیان شده و در آن، استعاره، پدیده‌ای شناختی- فرهنگی در‌نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهند با‌وجود تعدادی کم از استعاره‌های مربوط به رنگ که منشائی جهانی دارند و احتمالاً در زبان‌های دیگر نیز به‌صورتی تقریباً مشابه به‌کار می‌روند، بیشتر استعاره‌های مربوط به رنگ در زبان فارسی، ماهیتی فرهنگی دارند که ممکن است به‌دلیل وجود تجربیات گوناگون، فرایندهای شناختی متفاوت، بافت‌های اجتماعی ویژه و حتی محیط جغرافیایی خاص به‌وجود آمده باشند.     واژه‌های کلیدی: استعاره، زبان‌شناسی شناختی، رده‌شناسی، رنگ‌واژه، زبان فارسی.   [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه زبان شناسی دانشگاه گیلان؛ aminsorahi@hotmail.com   [2] ‌‌ . B. Berlin and P. Kay   [3] . Z. Kövecses

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cognitive Study of Color Metaphors in Persian

نویسنده [English]

  • Mohammad amin Sorahi

Faculty Member of the Department of Linguistics, University of Guilan

چکیده [English]

  Cognitive Study of Color Metaphors in Persian     Mohammad Amin Sorahi [1]       Received: 2011/01/23   Accepted: 2012/09/10       Abstract   This article aims at conducting a study of color metaphors in Persian within the framework of cognitive linguistics. To this end, it adopts primarily the revised model of Kövecses (2005) in which he treats metaphor as a cognitive-cultural phenomenon. The results of the study indicate that the focal colors black and white have the highest frequency among the color metaphors in Persian. This study also indicates that the color metaphors in Persian have mostly arisen from a kind of cultural motivation and have a culture-specific nature. Among other reasons, having different experiences, within various cognitive processes and social contexts including power relations, and physical environments such as geography, landscape and dwellings are shown to be the most important causes of the cultural nature of color metaphors in Persian.     Key words : metaphor, cognitive linguistics, color terms, Persian               [1] Assistant Professor,Linguistics Dept., University of Guilan, Rasht, Iran. aminsorahi@hotmail.com.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor
  • cognitive linguistics
  • color terms
  • Persian