نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت‌علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

      فرایند واجی همگونی همخوان با همخوان در زبان فارسی:   بررسی صوت‌شناختی     بتول علی‌نژاد [1]   عاطفه‌سادات میرسعیدی [2]     تاریخ دریافت: 1/8/89   تاریخ تصویب: 8/3/90     چکیده   در مقالۀ حاضر، فرایند واجی همگونی [3] همخوان با همخوان را در گفتار فارسی‌زبانان، به‏لحاظ صوت‌شناختی [4] بررسی کرده‏ایم. در این راستا، تحلیل صوت‌شناختی در‏حوزه‌های شدت [5] صوت، دیرش [6] ، سازۀ اول [7] ( F1 )، سازۀ دوم [8] ( F2 ) و سازۀ سوم [9] ( F3 ) آواهای هم‏جواری انجام شده است که در آن‏ها، فرایند همگونی اِعمال می‌شود. دربارۀ همخوان‌های سایشی بدون سازه، بسامدهایی از نوفۀ همخوان سایشی اندازه‌گیری شده و بدین منظور، چهار گفتۀ ضبط‏شده، به‏لحاظ صوت‏شناختی تجزیه و تحلیل شده است. این بررسی در آغاز، شامل تحلیل ویژگی‌های صوت‌شناختی هریک از آواهای مورد‏نظر در بافت غیرهمگون در مواضع آغازین [10] ، میان دو واکه [11] و نیز پایانی [12] است و سپس ویژگی‌های به‌دست‌آمده از آواهای مورد‏نظر، با ویژگی‌های صوت‌شناختی همان آواها در بافت همگونی مقایسه می‌شود. در این حالت، در مواردی که ارزش میانگین هر‏یک از مشخصه‌های صوت‌شناختی آوای همگون‏شده، به مشخصه‌های صوت‌شناختی آوای اثر‏گذار بر فرایند همگونی در بافت همگون نزدیک شود، آن متغیر خاص، در فرایند مورد‏نظر، نوعی همگونی ایجاد کرده است. نتایج تحلیل‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در زیربنای فرایند واجی همگونی همخوان با همخوان در فارسی محاوره، نوعی همگونی صوت‌شناختی در متغیرهای فیزیکی شدت، دیرش، سازۀ اول، دوم، و سوم وجود دارد.     واژه‌های کلیدی: همگونی همخوان با همخوان، شدت صوت، دیرش، سازۀ اول، سازۀ دوم، سازۀ سوم، طیف‌نگاشت صوتی [13] .     [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان؛ batool_alinezhad@yahoo.com   [2] عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)؛ atefemirsaeedi@gmail.com   3 . Assimilation   4 . Acoustic   5 . Intensity   6 . Duration   7 . First Formant   8 . Second Formant   9 . Third Formant   1 . Initial Position   2 . Intervocalic   3 . Final Position   4 . spectrogram

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Phonological Process of Consonant-to-Consonant Assimilation in Persian: An Acoustic Exploration

نویسندگان [English]

 • Batool Alinezhad 1
 • Atefesadat Mirsaeedi 2

1 Assistant Professor and Associate Professor of the Department of Linguistics, University of Isfahan

2 Faculty Member of Isfahan Islamic Azad University (Khorasgan)

چکیده [English]

  The Phonological Process of Consonant-to-Consonant Assimilation in Persian: An Acoustic Exploration     BatoolAlinezhad [1]   AtefesadatMirsaeedi [2]   Received: 2010/10/27   Accepted: 2014/01/19       Abstract     The present article explores and analyzes the acoustic aspect of assimilation in Persian. To do so, the acoustic variables of intensity, duration, F1, F2, and F3 of the two phonemes on which assimilation is applied are explored. This research involves the analysis of acoustic properties of each phoneme in a non-assimilated phonetic context in initial, intervocalic, and final position and then these properties are compared with acoustic properties of the phonemes in an assimilated phonetic context. In this way, the acoustic variable of assimilated sound whose average value is between the acoustic properties of the two phonemes in assimilated and non-assimilated phonetic context cause the assimilation process. The results of this analysis show a kind of acoustic assimilation in the variables of intensity, duration, F1, F2, and F3 of the two phonemes in question.     Key words: consonant-to-consonant assimilation, intensity, duration, first formant, second formant, third formant, spectrogram             [1] Assistant Professor; Dept of Linguistics, Isfahan University,Iran. batool_alinezhad@yahoo.com.     [2] Faculty member, Faculty of foreign Languages, Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran. atefemirsaeedi@gmail.com.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • consonant
 • to
 • consonant assimilation
 • intensity
 • Duration
 • first formant
 • second formant
 • third formant
 • spectrogram