نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از حوزه‌های معنی‌ شناسی شناختی، مطالعات مربوط به استعارة شناختی است که به نظریة استعارة مفهومی (نام) شهرت دارد. در این مقاله، مفهوم‌سازی و ساختاربندی زندگی را در زبان قرآن و بر‏اساس نظریة استعارة مفهومی تحلیل کرده‏ایم. پرسش‌های اصلی پژوهش، این است که مفهوم زندگی در زبان قرآن چگونه ساختاربندی شده است و هماهنگی و انسجام ارزش‏های قرآنی و مفاهیم آن چگونه در نوع مفهوم‌ سازی زندگی در زبان قرآن، مؤثر است.بررسی آیه‏ های قرآنی مرتبط با مفهوم زندگی، بیانگر آن است که مفهوم زندگی در زبان قرآن، با استفاده از چند مفهوم مبدأ، یعنی سفر، بازی، خانه و کالا تجسم شده است؛ به ‏طوری که هر‏یک از این مفاهیم مبدأ، بر جنبه‌ای از مفهوم زندگی در‏حوزة مقصد، پرتو افکنده و با هم، جنبه‌های گوناگون زندگی را از‏منظر قرآن نمایان کرده است. در استعارة سفر، جنبه‏های کلی زندگی بشر ترسیم شده است؛ اما استعاره‌های بازی و کالا، ناپایداری و کم‌ارزشی زندگی را نشان می‏دهند. در استعارة «زندگی خانه است»، شِقّی دیگر از همین جنبه‏ها، یعنی پایداری و ارزشمندی نمایان و برجسته شده است؛ علاوه‏بر آنچه گفتیم، به‏نظر می‏رسد که جنبه‏های مفهوم‌سازی‏شدة زندگی در زبان قرآن، به‏میزان زیادی با فرهنگ الهی و دینی حاکم بر آن، هماهنگی و انسجام دارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Conceptualizations of, life in Quranic Language

نویسنده [English]

  • Shirin Pourebrahim

Head of the Department of Linguistics, Payame Noor University

چکیده [English]

 One of the subfields of cognitive semantics is studies related to cognitive metaphors which are known as cognitive metaphor theory (CMT). In this study conceptualizations and organizations of life concepts in the language of Quran are explored. Through two questions: first, how have life concepts been organized in Quran language? And, how have Quranic values and their consistency influenced life conceptualizations and harmony. In the analysis of Quranic verses which deal with life, conceptualizations such as Journey, Play, House and Commodity have been presented and together they shape a variety of life facets from the Quranic perspectives. All aspects of a human being’s life is manifested through the “Journey” metaphor. However, amusement and commodity metaphors represent a worthless and unstable life. In Life is a Home metaphor, stability and value of life (after death) is highlighted. Moreover, it seems that the highlighted aspects of life in the Quranic language are significantly in coherence with Quran's divine culture.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive semantics
  • conceptual metaphor theory (CMT)
  • life metaphor
  • conceptualization
  • Quranic Language
- قرآن کریم (1386ش). ترجمۀ مهدی الهی قمشه‏ای. قم: دانش.
- پور‏ابراهیم، شیرین (1388ش). بررسی زبان‏شناختی استعاره در قرآن: روی‏کرد نظریة معاصر استعاره (چارچوب شناختی). رسالۀ دکتری. دانشکدۀ علوم انسانی. دانشگاه تربیت مدرس.
- سید قطب (1367ش). آفرینش هنری در قرآن. ترجمة محمد‏مهدی فولادوند. تهران: قرآن.
- طباطبایی، سید محمد‏حسین (1397ق). المیزان فی تفسیر‏القرآن. چاپ سوم. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
- مکارم شیرازی، ناصر (1353 تا 1355ش). تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.