نویسندگان

چکیده

  بررسی نام‌گذاری مضامین دفاع مقدس بر‏مبنای نظریۀ نظام­مند نقشی هلیدی در اشعار قیصر امین‌پور     نسرین فقیه ملک‏مرزبان [1]   پروانه محبی‏تبار [2]   تاریخ دریافت: 20/12/89   تاریخ تصویب: 18/10/90     چکیده   بر‏اساس نظریۀ هلیدی [3] (1994)، نام‌گذاری مضامین و انتخاب واژگان، عاملی تعیین‌کنند‌ه در شکل‏گیری فرانقش اندیشگانی زبان به‏شمار می‏رود. در پژوهش حاضر، نام‌گذاری مضامین دفاع مقدس را در شعر‏های قیصر امین‌پور بررسی کرده‏ایم؛ بدین منظور، نام‌گذاری مضامین دفاع مقدس را از شعر‏های این شاعر استخراج کرده و آن‏ها را در دو بخش سال‌های دفاع مقدس و سال‌های بعد‏از دفاع مقدس، به‏صورت جداگانه و در دو حوزۀ معنایی صریح و ضمنی تفکیک کرده‏ایم.   مقایسۀ نتایج به‏دست‌آمده نشان می‏دهد که در شعر‏های آغازین، نام‌گذاری مضامین، با انتخاب‌هایی صریح آغاز شده است؛ ولی پس‏از آن، کم‏کم، انتخاب‌هایی ضمنی مطرح شده است. این گزینش‌های ضمنی در آغاز، با انتخاب‌هایی از فرهنگ سنتی و ادبی صورت گرفته و کم‏کم در سال‌های میانی دفاع مقدس، به انتخاب واژگانی از مسائل اجتماعی رسیده است. در سال‌های پایانی دفاع مقدس، توجه به جنبه‌های عرفانی، بیشتر نمود یافته است. در شعر‏های بعد‏از دفاع مقدس، نام‌گذاری‌ها با نوعی نگاه عرفانی- فلسفی همراه بوده و نام‌گذاری مضامین، بسیار انتزاعی‌تر شده است.     واژه‏های کلیدی: تحلیل گفتمان، هلیدی، نام‌گذاری، شعر دفاع مقدس، قیصر امین‌پور.     1. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س) nasrinfaghih@yahoo.com   2. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س) pmohebitabar@gmail.com   [3] . M. A. K. Halliday

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Naming the Holy Defense Themes in Qeysar Aminpour’s Poetry: Halliday’s Systemic-Functional Theory

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Mohebi Tabar
  • Nasrin Faghih Malek Marzban

چکیده [English]

  A Study of Naming the Holy Defense Themes in Qeysar Aminpour’s Poetry: Halliday’s Systemic-Functional Theory     N. Faghih MalekMarzban [1]   P. MohebbiTabaar [2]   Received: 2011.03.11   Accepted: 2012.01.08     Abstract   According to Halliday (1994) naming themes and selecting words are determining factors in forming ideational metafunctions of language.This is a study of naming in Qeysar Aminpour’s poetry. In order to do that, the Holy Defense themes have been extracted from Aminpour’s poems and they have been dissociated in two sections of during and after the Holy Defense and in two definite and connotative meaning eras. Comparing the results, one can see that in early poems, naming themes are initiated by definite selections; but gradually some connotative selections are declared. These connotative selections at the beginning are formed according to traditional and literary culture, and then gradually in the middle years of the Holy Defense it comes to a selection of words according to social issues. In the last years, attention to mystical aspects is seen. In Aminpour’s poems after the Holy Defense, naming is accompanied by a mystical-philosophical viewpoint and naming themes is more abstract.     Keywords: Discourse analysis, Halliday, naming, Holy Defense Poetry, Qeysar Aminpour .   1 . Assistant Professor; Alzahra University, nasrinfaghih@yahoo.com   [2] . MA Graduate; Persian Language and Literature, pmohebitabar@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Discourse Analysis
  • Halliday
  • naming
  • Holy Defense Poetry
  • Qeysar Aminpour