نویسندگان

چکیده

  واکاوی موردی فرایند درک نوشتاری در زبان فارسی   یک دانشجوی کُره­ای     بهزاد قنسولی [1]   سیده مریم فضائلی [2]   تاریخ دریافت: 23/12/89   تاریخ تصویب: 10/2/91     چکیده   در چند دهۀ اخیر، تحقیقات مرتبط با کشف فرایند‏های درک نوشتاری (خواندن) در زبان‏های اول و دوم فراگیرندگان زبان با استفاده از روش برون‏فکنی اندیشه، سیری افزایشی را نشان می­دهد. در مقاله حاضر، داده­های بیانی یک دانشجوی کره­ای را که بر‏اساس روش برون‏فکنی اندیشه به‏دست آمده است، تحلیل می­کنیم تا بدین وسیله،الگوی خواندن او را از‏طریق راه‏کار‏های مورد‏استفاده‏اش برای حل مشکلات هنگام خواندن متن تعیین کنیم. این تحقیق با استفاده از روش سطح یک گزارش­های کلامی هم‏زمان درمدل اریکسون و سایمون [3] (1993) انجام شده است. داده­های بیانی شرکت‏کنندۀ کره­ای نشان می­دهد که او هنگام تعامل با متن،برای مقابله با مشکلات درک متن، از راه‏کار‏های استنباطی یا مربوط به فرایند مرتبۀ بالا‏تر درک و راه‏کار‏های متنی یا مربوط به فرایند مرتبۀ پایین ­ تر درک بهره گرفته است.فرایند‏های مرتبۀ بالا‏تر درک به‏ترتیب فراوانی، در حوزه­های فراشناختی، ارزیابی و استنباط قرار دارند. دربارۀ فرایند‏های مرتبۀ پایین­تر درک، این دانشجو بیشتر، از راه‏کار رمز‏شکنی واژگانی استفاده کرده و بنابر‏این، مدل خواندن او از‏نوع تعاملی- استنباطی است. نتایج این پژوهش به درک بهتر تعامل فراگیرندگان زبان فارسی با متن، شناسایی حوزه­های مشکل‏آفرین در این بخش و نیز طراحی روش­های آموزشی مفید‏تر برای آموزش زبان فارسی به غیر‏فارسی‏زبانان کمک می‏کند.     واژه‏های کلیدی : درک نوشتاری، برون‏فکنی اندیشه، زبان فارسی، داده­های شفاهی، راه‏کار‏های درک.   1. استادگروهزبانوادبیاتانگلیسی دانشگاهفردوسی مشهد ghonsooly@um.ac.ir   2. دانشجوی دکتری زبان‏شناسی همگانی دانشگاهفردوسی مشهد ma.fazaeli@stu-mail.um.ac.ir   [3] . K. A.Ericsson & H. A. Simon

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Case Study of a Korean Student’s

نویسندگان [English]

  • Sedeh Maryam Fazaeli
  • Behzad Ghonsoli

چکیده [English]

  A Case Study of a Korean Student’s   Persian Reading Process     B. Ghonsouli [1]   M. Fazaeli [2]   Received: 2011.03.14   Accepted: 2012.04.29     Abstract   In recent decades, research associated with the discovery of reading processes in first and second language learners through the think aloud method ​​ has increased. In the current study, a Korean student's verbal reports acquired in terms of the think aloud method are analyzed. The purpose of this research is to determine her reading model by strategies which she used to solve problems that were made in the text. This study has been concluded based on the stimulus verbal reports of Ericsson and Simon's model at level one. During an interaction of the student with the text, the student used higher-level processing and lower-level processing strategies in order to solve the problems that appeared in understanding the text. Her verbal reports represent the following: The higher-level processing strategies are in fields of metacognition, monitoring statement and inferencing respectively about frequency. About the lower-level processing strategies, the student has used decoding more. Therefore, it is concluded that her model of reading is both top-down and interactive. The results of this research can add to an understanding of the interaction of Persian-language learners with texts; as well as for identifying problematic domains in this part and the designing of more constructive teaching methods in teaching Persian to non-Persian speakers.     Keywords: reading, think aloud method, Persian language, verbal reports, comprehension strategies.       [1] . Professor; Department of English Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad; ghonsooly@um.ac.ir   [2] . PhD Candidate; General linguistics, Ferdowsi University of Mashhad; ma.fazaeli@stu-mail.um.ac.ir  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading
  • think aloud method
  • Persian language
  • verbal reports
  • comprehension strategies