نویسندگان

چکیده

  بررسی صفت‏های کوتاه در مقایسه با صفت‏های بلند   در زبان روسی     حسین غلامی [1]   مژده دهقان خلیلی [2]   تاریخ دریافت: 15/8/90   تاریخ تصویب: 10/2/91     چکیده   در زبان روسی، صفت‏های کوتاه در‏کنار صفت‏های بلند، به‏عنوان گونه­ای از صفت‏های بلند به‏کار می‏روند. گاه کاربرد یکی از این صفت‏ها به استفاده از دیگری ترجیح داده می­شود و علت این ترجیح، با مسائلی متفاوت همچون سبک، معنا، نقش در جمله، تغییر‏پذیری و‏یا تغییر‏ناپذیری آن­ها ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ از این روی، بسته به اینکه کدام گونه از صفت‏ها در کدام ساختار جمله مناسب­تر است، باید یکی از آن­ها را برگزید؛ همچنین نباید این صفت‏ها را با مقوله­های شبیه آن از‏لحاظ تلفظ و نوشتار (صفت‏های فعلی، قید‏ها، مقولۀ قید حالت و модальные слова یعنی کلمه‏هایی که به‏کمک آن­ها، گوینده ارتباط جملۀ خود را با واقعیت نشان می­دهد) اشتباه گرفت.   در زبان روسی، برخی اقسام کلام همچون صفت‏های کوتاه، صفت‏های فعلی و قید‏های فعلی، بیشتر در زبان رسمی و ادبی استفاده می‏شوند؛ اما این بدان معنا نیست که در زبان محاوره کاربرد ندارند.   به‏طور کلی، صفت‏های بلند به‏لحاظ صرف‏شدن، هماهنگی با اسم و کاربرد بیشتر در زبان روسی، برای دانشجویان خارجی ملموس‏ترند؛ بدین سبب، در پژوهش حاضر، بیشتر بر صفت‏های کوتاه و در‏صورت نیاز، مقایسۀ آن‏ها با صفت‏های بلند تأکید کرده‏ایم تا به‏کمک شیوۀ آموزشی گذر از مطالب آسان به‏سوی مطالب مشکل­تر، این‏گونه صفت‏ها را نیز بیشتر بررسی و مطالعه کنیم.     واژه­های کلیدی : صفت‏های کوتاه، صفت‏های بلند، سبک علمی، زبان محاوره، تکیه، ترکیبات ثابت.   [1] . دانشیار گروه زبان روسی، دانشکدۀ زبان‏ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران hgholamy@ut.ac.ir   [2] . دانشجوی دکتری آموزش زبان روسی، دانشگاه ملی تربیت معلم مسکو dehghanmojdeh@ymail.com

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Short and Long Adjectives in The Russian Language

نویسندگان [English]

  • Mozhdeh Dehghan Khalili
  • Hosen Gholami

چکیده [English]

  A Comparative Study of Short and Long Adjectives in The Russian Language     H. Gholami [1]   M. Dehghan Khalili [2]   Received: 2011.11.06   Accepted: 2012.04.29     Abstract   In the Russian language, when short and long adjectives come up to short adjectives, they are used as long ones. Sometimes the use of one of these adjectives, is preferred over another and the reason for this preference is integrated closely with style, semantics, sentence position, transformability or non-transformability. Thus, depending on which adjective in a sentence structure is appropriate, one kind needs to be selected. It must be noted that these adjectives should not be mistaken with its similar forms in terms of pronunciation, and written forms (current adjectives, adverbs, and state bond issue to help ‘модальные слова’ the words of the speaker to communicate among themselves). In the Russian language, some forms of the short adjectives, verbal adjectives and adverbs are used mostly in formal and literary Russian. However, this does not mean that they are not used in colloquial Russian. In general, because long adjectives are easily conjugated and are in harmony with the subject and are used more commonly, they are more tangible for foreign language learners. In this study, more emphasis is placed on short vowels, and when necessary there is a focus on its comparison with long adjectives in order to present a process oriented teaching methodology from simple to more complex levels.     Keywords: short adjectives, long adjectives, academic style, colloquial language, reliance, fixed combinations.     [1] . Associate Professor; Russian Department, Faculty of Foreign Languages & Literature,   University of Tehran; hgholamy@ut.ac.ir   [2] . Ph.D Candidate; Teaching Russian Language, Moscow Pedagogical State University, Russia; dehghanmojdeh@ymail.com  

کلیدواژه‌ها [English]

  • short adjectives
  • long adjectives
  • academic style
  • colloquial language
  • reliance
  • fixed combinations