نویسنده

چکیده

  دربارۀ وند / u ـ / در گونۀ زبانی کرمانی     آزاده شریفی مقدم [1]   تاریخ دریافت: 27/9/89   تاریخ تصویب: 19/4/91   چکیده   گونه‏های زبانی از‏نظر ویژگی‏های مختلف آوایی- واجی، صرفی- نحوی و واژگانی با یکدیگر تفاوت دارند. از‏جمله ویژگی‏های صرفی گونۀ کرمانی، پسوند / u - / است که در این گونۀ زبانی، کاربرد و حوزۀ عمل‏کردی گسترده دارد. این وند با پیوستن به عناصر قاموسی مختلف، مجموعه‏ای متنوع از مفاهیم مختلف را پدید می‏آورد. امروزه، اگر‏چه به‏دلیل نفوذ گونۀ معیار، از میزان زایایی این پسوند کاسته شده است، همچنان در گفتار گویشوران کرمان، این پسوند به‏کار می‏رود. مفاهیمی که پسوند / u - / به عنصر پایه می‏دهد، عبارت‏اند از: تصغیر، صمیمیت، تحقیر، فراوانی، دارندگی، تشبیه، توصیف، معرفگی و... . پسوند مورد‏بحث، بدین صورت، هویت صرفی خود را آشکار می‏کند؛ همچنین به‏دلیل دارا‏بودن قابلیت زیاد برای واژه‏سازی، امکان ترکیب‏شدن با بسیاری از مقوله‏های واژگانی را به‏منظور خلق اقلام واژگانی جدید دارد.   در پژوهش حاضر، با تکیه بر انواع متون گفتاری شفاهی و کتبی همچون مشاهده و ثبت گفتار گویشوران بومی منطقه و نیز گرد‏آوری داده‏های مرتبط از‏طریق متونی همچون مثل‏ها، داستان‏ها، حکایت‏ها و نمونه‏های گفتاری، در شناخت ساختار و نقش این عنصر واژه‏ساز در گونۀ کرمانی کوشیده‏ایم.      گونۀ گفتاری کرمان، پسوند / u - /، مختصات معنایی، مختصات صرفی، مختصات ساختاری.     1. استادیار گروه زبان‏های خارجی دانشگاه شهید باهنر کرمان asharifi@mail.uk.ac.ir

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On the Affix /-U/ in Kermani

نویسنده [English]

  • Azadeh Sharifi Moghadam

چکیده [English]

  On the Affix /-U/ in Kermani     A. Sharifi Moghadam [1]   Received: 2010.12.18   Accepted: 2012.07.09     Abstract   Language varieties are distinguished from each other in different phonetic, phonological, morpho-syntactic and lexical characteristics. Among the morphological features in Kermani, we can name the productive derivational suffix /–u/ which attaches to different lexical categories and forms a set of various meanings and functions. Although this affix has become less productive due to the spread of a standard variation, it is still widely used in this region. The concepts of diminution, intimacy, despise, abundance, ownership, metaphor, description and finiteness added to the base, specify the morphological features of this derivational formation. Being highly productive, this affix is able to form new lexical items by being attached to the existing structures. The aim of this article is to study different morphological, structural and semantic features of the derivational suffix /-u/ in Kermani variety based on the available and related oral and written texts such as proverbs and idioms, stories, and anecdotes.     Keywords: Kermani variety, suffix/-u/, semantic features, morphological features, structural features.     [1] . Assistant Professor of Shahid Bahonar University of Kerman asharifi@mail.uk.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermani variety
  • suffix/
  • u/
  • semantic features
  • morphological features
  • structural features