نویسندگان

چکیده

  چکیده   متون خبری روزنامه ‌ ها عموماً سبکی روایی دارند و در‏قالب چند جمله یا پاراگراف، روی‏دادی را به ‌ صورت منسجم [1] شرح می ‌ دهند. عنوان ‌ های خبری هم به ‌ عنوان پاره ‌ گفتار‏هایی با ویژگی ‌ های خاص ساختاری، در انتشار اخبار و بیان روی‏داد‏ها نقشی بسیار مهم ایفا می ‌ کنند؛ حال آنکه معمولاً از الگوی جمله پیروی نمی‏کنند و دارای ویژگی انسجام هم نیستند. از ‌ آنجا که همۀ روابط دستوری سطح جمله به‏لحاظ نسبتشان با فعل تعریف می ‌ شوند، نقش فعل در ساخت یک جملۀ دستورمند، مهم است؛ در‏حالی که به‏نظر می ‌ رسد در عنوان ‌ های خبری، واقع‏نشدن فعل، چشم‏گیر‏تر از وقوع آن است. بر‏مبنای نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی، تغییر ساختار یا رعایت‏نشدن هر‏یک از قواعد ساخت جمله ممکن است از مقاصد گفتمانی نشأت گرفته باشد. در پژوهش حاضر، واقع‏نشدن فعل در عنوان ‌ های خبری را به ‌ عنوان یک مؤلفۀ گفتمان ‏ مدار مطالعه کرده‏ایم. این تحقیق به‏شیوۀ توصیفی و تحلیلی انجام شده و جامعۀ آماری آن، از عنوان ‌‌ های خبری روزنامه ‌ های کثیر ‌ الانتشار تشکیل شده است. نمونه ‌ گیری داده ‌ ها به‏شیوۀ تصادفی نظام ‌ مند، از سه روزنامۀ فارسی ‌ زبان صبح انجام شده است. بر‏اساس نتایج به ‌ دست ‌ آمده، 12/65 درصد از عنوان ‌ های خبری مورد‏مطالعه، فعل ندارند. این رقم به‏لحاظ آماری، معنا‏دار و بیانگر وجود منظور‏های گفتمانی است.     واژه‏های کلیدی: تحلیل گفتمان انتقادی، ساختار‏های گفتمان ‌ مدار، فعل، عنوان خبری.     [1] . Coherent

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presence and Absence of Verb in Iranian Newspaper Headlines: A Critical Discourse Analytic Study

نویسندگان [English]

  • Masome Khirabadi
  • Ferdos Aghagolzade

چکیده [English]

  Presence and Absence of Verb in Iranian Newspaper Headlines: A Critical Discourse Analytic Study     F. Aghagolzade [1]   M. Kheirabadi [2]   Received: 2011.02.20   Accepted: 2012.02.26     Abstract   Generally the news stories of daily newspapers do have their own narrative style; they coherently explain an event within a framework of some sentences or a paragraph. Headlines, as utterances with special structural features, which do not necessarily provide the sentence structure and generally lack the coherence element have a prominent role in the process of news production and broadcasting. As all the syntactic relations in the level of a sentence are defined by the verb, the role of the verb in construction of a well-formed syntactic sentence is of great importance. However, it seems that in headlines the verb absence is more common than its presence. From a critical discourse analysis (CDA) perspective, absence of one element or change in the structure is a reason of ideological intentions. Considering the linguistic features of news discourse will pave the way to do research about the presence or absence of verbs in headlines and its relative discursive justifications. This is a descriptive-analytic study of selected headlines from prominent Iranian daily newspapers. Sampling of the data is conducted through a systematic accidental approach from three Persian language morning newspapers. This study showed that 65.15 percent of headlines lack a verb. This number is statistically meaningful and shows some discursive intentions.     Keywords: Critical discourse analysis (CDA), discursive structures, verb, news headline.   [1] . Professor; Tarbiyat Modarres University; ferdowsg@yahoo.com   [2] . MA;Teaching Farsi to non-native speakers; Allameh Tabatabayi University; Kheirabadi.m@gmail.com  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical discourse analysis (CDA)
  • Discursive structures
  • verb
  • news headline