نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

معنا به شکلی پویا در نتیجه بیناکنش عامل‌های گوناگونی چون متن، ذهنیت خواننده یا شنونده، بافت متنی، بافت موقعیتی و بافت فرهنگی- اجتماعی، هر بار تولید و درک می‌شود.در واقع، معنا برآیند همه این نیروهاست که به شکل تفسیر فهمنده متن بروز می‌کند.همان‌گونه که گفتیم، یکی از این عامل‌ها بافت متنی و به بیان دیگر، هم متن است.در این جستار، می‌کوشیم تا نشان دهیم این عامل چگونه بر معنای متن اثر می‌گذارد؛ از این‌رو، پس از بررسی برداشت‌هایی که از این تعبیر شده است، چند نمونه و نیز تأثیر هم متن نمونه‌ها بر معنایشان را تحلیل خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Textual Context upon the Meaning of Text

نویسنده [English]

  • Farhad Sasani

Alzahra University

چکیده [English]

Meaning is produced and understood as a result of the interaction of different factors like text, readers’ or listener’s preconception, textual context, situational context and sociocultural context dynamically at any event of reading. Indeed, meaning is the resultant of all these forces in the form of the interpretation of the reader of text. As it was mentioned, one of these factors is textual context; i.e.co-text. This study tries to show how this factor influences the meaning of the text. Thus, after reviewing different definitions of this concept, several examples are taken to study the influence of textual context on their meanings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textual Context
  • Co-Text
  • text
  • Meaning
  • Interpretation