نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق، ارزیابی و مقایسه کیفیت چهار ترجمه از ترجمه‌های فارسی رمان انگلیسی شاهزاده و گدا، اثر نویسنده معروف آمریکایی، مارک تواین است.در میان الگوهای متعدد برای ارزیابی کیفیت ترجمه، الگوی گارسس را به منزله چهارچوب پژوهش برگزیده‌ایم.این الگو چهار سطح متفاوت معنایی – لغوی، نحوی- صرفی، گفتمانی- کارکردی و سبکی- منظورشناختی را در بر می‌گیرد.هر کدام از این سطوح، دارای زیر گروه‌ها و اجزاء خاصی هستند که متون ترجمه شده بر اساس آنها ارزیابی می‌شوند.در این مقاله، چهار ترجمه فارسی را از سه مترجم مختلف، برای ارزیابی کیفی انتخاب و بررسی کرده‌ایم و بعد از تعیین میزان فراوانی هر یک از زیرگروه‌های ویژه بر طبق الگوی گارسس، نتایج را به صورت جدول‌های توزیع فراوانی و نمودار نشان داده‌ایم.با محاسبه مقادیر فراوانی در سطوح چهارگانه و در هر یک از زیرگروه‌ها؛ تعیین مقادیر حوزه‌های مشترک در همه ترجمه‌ها (افزایش، حفظ و تصرف)؛ محاسبه مقدار صنایع بلاغی به کار رفته در متون ادبی ترجمه شده بر پایه سه ویژگی حفظ، حذف و تغییر؛ و در نهایت، تعیین کیفیت ترجمه‌ها بر اساس دو معیار کفایت و مقبولیت و با توجه به میزان ویژگی‌های مثبت و منفی بیانگر کیفیت، ترجمه‌ها بدین شرح دسته‌بندی می‌شوند:
الف) بر اساس مقادیر و اطلاعات حاصل از ویژگی‌های مثبت، شامل ترجمه‌های محمد قاضی(1334)، ولی‌الله ابراهیمی(سروش) (1348)، محمد قاضی(1336) و داریوش شاهین و سوسن اردکانی (1386)؛
ب) بر پایه مقادیر و داده‌های به دست آمده از ویژگی‌های منفی، شامل ترجمه‌های داریوش شاهین و سوسن اردکانی (1386)، محمد قاضی (1366)، محمد قاضی(1334) و ولی‌الله ابراهیمی (سروش)(1348).
واژه‌های کلیدی:ترجمه، ارزیابی کیفی ترجمه، الگوهای ارزیابی کیفیت ترجمه، الگوی گارسس (1994)، کفایت، مقبولیت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evaluation and comparison of Persian translations of the English novel The Prince and The Pauper by Mark Twain based on Garces’ model (1994)

نویسندگان [English]

  • Naser Rashidi
  • Shahin Farzaneh

Department of English Language Education, Shiraz University

چکیده [English]

The main purpose of this research is the evaluation and comparison of the quality of four Persian translations of the English novel The prince and the pauper, by Mark Twain, the famous American writer. Amongst various models for quality assessment of translation, Garces’ model (1994) has been chosen as the framework of this research. The model contains four different levels. These levels are semantic-lexical, syntactic-morphological, discursive-functional and stylistic-pragmatic. Each one of these levels has also sub-groups and special parts based on which translated texts have been measured and assessed. in the present study, four translation of three translators are assessed and the results which are presented in the form of diagrams show the frequency of each sub-part. By calculating the abundant quantities of four aforementioned levels and subgroups, determining the quantities of common areas in all translations (i.e., Addition, Conservation and Suppression), calculating the quantity of employed rhetorical figures in translated literary texts on the basis of three factors (i.e., Conservation, Suppression and Variation), and finally the quality of translations on the basis of two parameters of acceptability and adequacy with regard to positive and negative markers, the research came to the conclusion that the translations are classified as follows: A. Positive markers: 1.Translation of Mohammad Ghazi (1955) 2.Translation of Valiollah Ebrahimi (1969) 3.Translation of Mohammad Ghazi (1987) 4.Translation of Daryush Shahin and Sousan Ardakani (2007). B. Negative markers: 1. Translation of Daryush Shahin and Sousan Ardakani (2007) 2. Translation of Mohammad Ghazi (1987) 3. Translation of Mohammad Ghazi (1955) 4. Translation of Valiollah Ebrahimi (1969).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accessibility
  • translation
  • Evaluation
  • Garces’ model
  • Semantic- Lexical
  • Syntactic-Morphological
  • Discursive-Functional
  • Stylistic – Pragmatic