نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیأت علمی گروه زبانشناسی/دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یک نشانه زبانی نشانه‌ای«تصویری» است اگر نوعی شباهت صوری بین دال و مدلول (به عنوان دو وجه نشانه) وجود داشته باشد.به اعتقاد پیرس مفهوم تصویر فقط متعلق به حوزه واژگان نیست، بلکه می‌تواند برای اطلاق به شباهت موجود میان ساختار زبان و ساختار دنیای خارج نیز به کار رود.در زبانشناسی شناختی زبان واقعیتی ذهنی و شناختی است.در چنین رویکردی زبان به مثابه پدیده‌ای است که در سطحی نمادین برآیند پردازش‌های پیچیده و انتزاعی است و یا به دیگر سخن بازتاب قوای ذهنی و شناختی است.
در حوزه مطالعات زبانی، ساخت‌های سببی در زبان به منزله نظامی شناختی، یکی از اساسی‌ترین مقولات ذهنی بشتر محسوب می‌شوند و بنابر قول لیکاف، ساخت سببی مفهومی است که در اندیشه هر انسانی وجود دارد و غالباً در دستور تمامی زبان‌ها متجلی می‌شود.لذا، در این پژوهش سببی‌ها به عنوان مفهومی که دارای نوعی ارتباط دوسویه و نظام‌مند با دنیای خارجند مورد بررسی قرار می‌گیرند.نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که دو نوع تصویرگونگی ترتیبی و فاصله در سببی‌ها مشاهده می‌شود.در تصویرگونگی تربیتی، توالی و چگونگی آرایش سازه‌های سببی منطق با توالی بروز آنها در جهان خارج است و در تصویرگونگی فاصله، انفصال صوری یک ساخت سببی نمایانگر نوعی رابطه غیرمستقیم میان سبب و نتیجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causation and Iconicity: A Cognitive Approach

نویسندگان [English]

  • Arsalan Golfam 1
  • Sahar Bahrami-Khorshid 2

1 Tarbiat modares University

2 Assistant Professor/Linguistics Department, TMU

چکیده [English]

A major category of sing, for which a certain similarity between form and meaning can be claimed is called “icon”. Peirce not restrict the use of “icon” to sound-symbolic expression. Instead, he took a much wider view and extended the notion of icon to cover similarities between the structure of language and the structure of world. In cognitive linguistics, language is not considered as an objective and concrete phenomena, but it is a cognitive mental fact. Language in this approach is the product of mind which mirrors the mind. Language as a symbolic system categorizes the product of mental processes within a complex network of signs. On the other hand, causation as a cognitive system is one of the most fundamental categories in the mind or according to Lakoff a nation that exists in our thought (mind). Therefore, in this paper our concern will be primarily with the iconic relationship among causatives which have a bilateral and systematic relation with the outer world. The results indicate that the iconicity of order and distance are functioning in Persian causative constructions. The iconicity of order is illustrated by the fact that the order of constituents of a causative structure tends to reflect logical relations among their reference. In iconicity of distance, the principle is that the structure which is closely correlated mentally will also be closely associated physically. In fact, the close formal connection correlates with semantic connection. Thus, the form is said to be iconic with respect to the meaning. So, the notion of “iconicity” as a theoretical construct to explain linguistic facts (e.g. causative constructions) is functioning in cognitive grammar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • icon
  • Iconicity
  • Mind
  • cognitive linguistics
  • causation