نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر درباره ساختار گروه تصریف فارسی نوشته شده است.بر اساس دستور گشتاری، واحد تحلیل نحوی زبان جمله است.هر جمله کمینه زبان، هسته تصریف است.در این مقاله نشان می‌دهیم که هسته گروه تصریف فارسی همان هسته مطابق فاعلی است که در انتهای جمله قرار می‌گیرد.به عبارت دیگر IP در فارسی هسته انتها است.در سطح بیشینه‌ی فرافکن‌ میانی، گروه زمان متمم هسته تصریف است، گروه وجه متمم هسته زمان، گروه نمود متمم هسته وجه و بالاخره گروه فعلی متمم هسته نمود.در فرآیند تبدیل هر گزاره به کنش زبانی(جمله)، فعل از هسته فعلی به ترتیب به هسته‌های تصریفی مذکور حرکت می‌کند و در هر مرحله مفهوم یکی از مقولات دستوری نمود، وجه، زمان و مطابقه فاعلی به آن افزوده می‌شود.نشانه‌هایی که حامل این مفاهیم‌اند عناصر تصریفی‌‌اند که به شکل فعل کمکی، وندو یا واژه بست به بن فعل اصلی افزوده می‌شوند.بر اساس یافته‌های این مقاله تنها فعل کمکی در فارسی «بودن» است که به سه صورت «است»، «بود» و «باشد» در گره تصریف فارسی ظاهر می‌شود.دیگر عناصر تصریفی تکواژ زمان، تکواژ وجه و شناسه مطابقه فاعلی هستند.سرانجام تحلیلی برای گروه تصریف فارسی در چهارچوب نظریه ایکس تیره بیان شده است.پیشنهادهایی نیز برای ساخت‌های آینده، مستمر و مجهول فارسی ارائه گردیده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Head of the Inflection phrase in Persian

نویسندگان [English]

  • Roza Karbaschi 1
  • Ali Darzi 2

1 Tehran University

2 Tehran University

چکیده [English]

This paper was written on the structure of Inflection Phrase (IP) in Persian. In the Framework of X’ – Theory. IP is the unit of syntax analysis of language. In other words, every sentence is an IP. In Persian TP, MP, AspP and VP are the complements of I, T, Mood and Asp. During the inflection process, the head V cyclically moves to the above mentioned head to accept the national content of aspect, modality, tense and subject agreement. The markers stand for these notional categories are of auxiliaries, affixes or clitics. In Persian, the only auxiliary verb is “budan” (in three forms: “ast”, “bud” and “bash”) which is appeared in the node of inflection. The other inflectional markers are tense, mode and subject agreement markers. Finally, we have analysed Persian inflection phrase on the basis of x-bar theory. Consequently, some key points and hints are proposed on Persian future tense, continuous aspect and passive voice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflection Phrase
  • Generative Grammar
  • Syntactic
  • Analysis
  • Projection
  • Inflection Node
  • Inflection Elements
  • Head