نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 گروه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مطالعه حاضر، تأثیر متغیرهای دانش پیشین و انگیزش خواندن در پیش‌بینی درک خواندنِ زبان‌آموزانِ غیرفارسی در مورد زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفت.به این منظور، 42 نفر از زبان‌آموزان سطح پیشرفته مرکز آموزش زبان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در آزمون درک خواندن زبان فارسی و دانش پیشین وانگیزش خواندن شرکت کردند.نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که هر دو متغیر انگیزش خواندن و دانش پیشین رابطه معناداری با درک خواندن داشتند، البته دانش پیشین نسبت به انگیزش خواندن رابطه قوی‌تری با درک خواندن زبان‌آموزان داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between reading motivation and Prior knowledge and reading comprehension of Language learners

نویسندگان [English]

  • Shahla Raghibdost 1
  • Mehrdad Asgharpur 2

1 Allame Taba Tabai University

2 Department of Teaching Persian to Non - Persian Speakers of Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the contribution of prior knowledge and reading motivation variables in predicting the non-Persian learners’ reading comprehension ability. A multiple-choice test and two questionnaires were developed to measure the forty-two non-Persian students’ reading comprehension, prior knowledge and reading motivation. The results of the data analysis indicated that there were significant relationships between reading comprehension and prior knowledge and reading motivation, and prior knowledge was a better predictor for reading comprehension than reading motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reading motivation
  • prior knowledge
  • Reading comprehension
  • regression analysis