نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی دانشگاه الزهرا

2 گروه آموزشی زبانشناسی همگانی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه زبان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه، زمان شروع واک(وی‌اتی) به عنوان یکی از مهم‌ترین سرنخ‌های صوت‌شناختی در تمایز واکداری انسدادهای دهانی فارسی معیار از نظر درکی مورد بررسی قرار گرفته است.بدین منظور، دو نوع آزمون درکی «شناسایی» و «تشخیص» طراحی و با حضور 39 شرکت‌کننده اجرا شدند.جهت اجرای این آزمون‌ها از آواهای مصنوعی بهره‌گیری شد.نتایج به دست آمده نشان داد که وی‌اُتی قویا با واکداری همبستگی دارد.همچنین نشان داده شد که زبان فارسی معیار در رده زبان‌های دمش قرار می‌گیرد یعنی زبان‌هایی که از دو مقوله {بیواک نادمیده}و {بیواک دمیده} جهت تحقق آوایی تمایز واجی واکداری در جایگاه آغازین بهره می‌جویند.این آزمون‌ها همچنین درک مقوله‌ای وی‌اُتی را در کلیه انسدادهای زبان فارسی نشان دادند.مرزهای مقوله به دست آمده از آزمون‌های درکی، نتایج آزمون‌های تولیدی را در خصوص رده‌بندی زبان فارسی معیار تایید کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perception of Voice Onset Time (VOT) in Standard Persian Initial Stops

نویسندگان [English]

 • Mandana Noorbakhsh 1
 • Mahmood Bijankhan 2
 • Hamed Rohani 3

1 Alzahra University

2 department of general linguistics, faculty of humanities, university of Tehran, Tehran, Iran

3 Tehran University

چکیده [English]

This study presents a perceptual analysis of voice onset time (VOT) as an acoustic correlate of voicing distinction in standard contemporary Persian. Absolute identification tasks and AX discrimination tasks were performed on synthetic syllables varying in VOT. The discrimination triads were made by pairing stimuli at one, two and three step intervals along the VOT continuum. Thirty nines native-speakers participated in the experiments. It was shown that Persian speakers differentiated voiced from voiceless stops in initial position by means of VOT. The category boundary effect appeared for all voiced-voiceless pairs i.e., identification and discrimination d' s were largest around the boundaries. Discrimination acute at all three steps although three step pairs were easier to discriminate. It is concluded that VOT correlates strongly with the two-way voicing contrast at each place of articulation where the contrast operates. The experiments admitted the results of previous production experiments and revealed that the voicing contrast in Persian stop consonants is represented by {voiceless unaspirated} and {voiceless aspirated} categories in initial position.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Voice onset Time
 • VOT
 • perception
 • Absolute Identification
 • Ax Discrimination
 • voicing
 • Stop
 • standard Persian