نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از نگارش این مقاله توصیف ساخت موضوعی اسم فعل‌ها در چارچوب دستور واژی- نقشی می‌باشد.نگارندگان در این مقاله به بررسی چگونگی نمود نقش‌های معنایی یک فعل در ساخت نحوی اسم فعل مشتق از آن فعل که حاصل فرایند اسم‌سازی هستند، می‌پردازند.تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که اصول انطباق در دستور واژی- نقشی به خوبی پیش‌بینی می‌کند که در زبان‌ فارسی نقش معنایی عامل در اسم فعل‌های متعددی به صورت نقش نحوی متممی و در اسم فعل‌های لازم در جایگاه عنصر ملکی پس از اسم بازنمایی پیدا می‌کند، در حالی که نقش معنایی پذیرا و پذیرنده در اسم فعل‌های متعددی در جایگاه عنصر ملکی بازنمایی دارد.طبق اصول انطباق نقش معنایی عامل در اسم فعل‌های برگرفته شده از مجهول زبان فارسی می‌تواند به صورت نقش نحوی متممی نمود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Argument Structure of deverbal nouns on the basis of Lexical Functional Grammar

نویسندگان [English]

  • Ferdos Aghagolzadeh 1
  • Arsalan Golfam 1
  • Bahram Hadian 2

1 Tarbiat Modares University

2 Esfehan University

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the argument structure of deverbal nouns in Persian on the basis of lexical Functional Grammar and to describe how the semantic roles of a verb can be represented in constituent structure of the equivalent deverbal noun. Data analyzes indicate that Mapping Principles in Lexical Functional Grammar can properly determine that in Persian the agent in transitive deverbal noun is realized as oblique and in intransitive deverbal noun as post nominal possessor. Whereas the semantic roles of patient and theme in transitive deverbal noun are realized as possessor. According to Mapping Principles the semantic role of agent in nouns which are derived from passive construction can be realized as oblique in constituent structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deverbal Noun
  • Argument Structure
  • Lexical Functional Grammar
  • Mapping Principle
  • Syntactic Roles
  • Semantic Roles