نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

ارزیابی حلقه رابط تئوری و عمل ترجمه است.نکته‌گوئی‌ها و کلی‌گوئی‌ها در این عرصه بسیار است.حتی در مدل‌های مختلف ارزیابی، معیارهایی که برای ترجمه خوب و ارزیابی ذکر شده، گاه بسیار کلی بوده، از همین‌رو راه را برای اعمال سلیقه باز گذاشته‌اند.این مشکل در خصوص متون ترجمه شده از عربی به فارسی و بالعکس که از نظر مباحث تئوری ضعف دارد، حادتر است.تلاش ما در این مقاله آن است که معیارهایی دقیق‌تر و جزئی‌نگر بر اساس اصول علمی برای ارزیابی متون ترجمه شده از عربی به فارسی شناسایی کنیم تا هم مترجمان بتوانند با استناد به این اصول از عملکرد خود دفاع کنند و هم‌ارزیابان در نظرات خود نسبت به متون ترجمه شده از اعمال سلیقه برکنار باشند.بر اساس مدل پیشنهاد شده در این مقاله می‌توان درباره متون ترجمه شده از عربی به فارسی قضاوتی نسبتاً دقیق و علمی داشت و نتیجه ارزیابی را با استفاده از توصیف‌های کیفی به سمت توصیف‌های کمی پیش برد.در این مدل کار ارزیابی در دو سطح عوامل «هدایتگر» و «درون‌متنی» انجام می‌پذیرد و بر این اساس می‌توان برکنار از دخالت سلیقه و نظرات شخصی، متن ترجمه شده‌ای را ارزیابی کرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Arabic into Persian Translated Texts

نویسندگان [English]

  • AbdolHosin Faghhi 1
  • Hafez Nasiri 2

1 Tehran University

2 Emam Khomini University

چکیده [English]

Evaluation is the relation between oral and practical translation. In this field talking about general and points are numerous. Even, for different model of evaluation, the mentioned standards for good translation, sometimes are generals. Therefore, everybody can ate his opinion. This problem is serious about translated texts of Arabic to Persian and vice versa which is weak in theories, to straggle this thesis is recognized subtle and to see little standards on the basis of Sciencenethod for evaluation translated text of Arabic to Persian. So far as possible translators with supporting this method defense himself and either evaluators suggestion on the basis of translated text to withdraw using tact. On the basis of suggested model in this theses could judgment science and subtle for translated text of Arabic to Persian and result of evaluation to advance with use of quality assessment replace of quantity assessment. In this model, evaluation is contain two factors “guidance & inter-text”. On the basis of it can evaluate translated text with draw interference tact and personal opinion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation- Evaluation of translation- Evaluation Principals- Arabic Language