نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد. واحد خمین

2 استاد مدعو دانشگاه آزاد. واحد خمین

چکیده

در فضای یاد‏گیری، فرا‏گیران مختلف راه‏بردهایی متفاوت را به‏کار می‏گیرند که مبتنی بر تجربه‏های آموزشی آنها در گذشته است. این تنوع راه‏بردی، خود ناشی از عواملی چون نگرش، انگیزه، سن، شخصیت، رشتۀ تحصیلی و جنسیت است. در پژوهش حاضر، تأثیر جنسیت را بر نوع و میزان بهره‌گیری از راه‏بردهای یاد‏گیری واژگان زبان انگلیسی از‏سوی دانشجویان منطقۀ پنج از دانشگاه آزاد اسلامی بررسی کرده‏ایم و بدین منظور، سی‏صد پرسش‏نامۀ شامل پنجاه راه‏برد (در شش گروه حافظه‌ای، شناختی، ترمیمی، یاد‏افزایی، عاطفی و اجتماعی) را بین دانشجویان دختر و پسر مراکز دانشگاهی اراک، خمین، همدان، ملایر، بروجرد و درود، بدون در‌نظر‏داشتن معیاری جز جنسیت توزیع کرده‏ایم؛ سپس 180 پرسش‏نامۀ متعلق به پسران و 114 پرسش‏نامۀ متعلق به دختران را تحلیل کردیم و به‏ترتیب، میانگین بهره‌گیری 88/2 و 81/2 را در مقیاسی پنج‏درجه‏ای به‏دست آوردیم که تفاوتی معنا‏دار را نشان نمی‌دهد. دیگر فرضیه‌های سوی‏گیر تحقیق و مربوط به شش دستۀ کلی از راه‏برد‏های یاد‏گیری واژگان انگلیسی نیز با اعمال آزمون t با میزان خطای قابل قبول 05/0 رد شدند. تنها پنج راه‏برد، حاکی از تفاوت کاملاً معنا‏دار میان دو گروه جنسیتی بودند؛ بنابر‏این، بر‏‌اساس یافته‌های این پژوهش، جنسیت بر میزان و نوع راه‏برد‏های یاد‏گیری مورد استفاده، چندان تأثیری ندارد؛ به‏علاوه، میانگین بهره‏گیری عمومی 85/2 از این راه‏برد‏ها شاخص مطلوبی نیست و اهمیت آموزش درست راه‏برد‏های یاد‏گیری واژگان را در کلاس‌های فراگیری زبان انگلیسی نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of gender on the type and frequency of using English vocabulary learning strategies among the students of Islamic Azad university District 5

نویسندگان [English]

  • Davood Madani 1
  • Behnam Alavi Moghadam 2

1 Azad University

2 Azad university

چکیده [English]

In a learning situation, different learners resort to different strategies that are based on their learning experiences in the past. This strategy variety is identified to stem from factors such as attitude, motivation, age, personality, academic degree, and gender. In the current research, we have studied the impact of gender on the type and frequency use of English vocabulary learning strategies by students of the fifth district of Islamic Azad University. For this purpose, we have distributed 300 questionnaires included fifty strategies (in six groups: memory, cognitive, restorative, synergistic learning, emotional, and social) between male and female students in the branches of Azad University in Arak, Khomein, Hamedan, Malayer, Boroujerd and Doroud, without considering the criteria other than gender distribution. We have analyzed 180 and 114 questionnaires of males and females, respectively and we have found no significant difference. Only five strategies out of fifty have shown a significant difference between two genders. Therefore, according to the results of this study, gender has not special impact on the Type and frequency of learning strategies. In addition, results demonstrate to educationalists the importance of a careful instruction of vocabulary learning strategies in English classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vocabulary
  • learning strategy
  • Gender
  • strategy inventory for language learning (SILL)
  • Islamic Azad University