نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه طباطبایی

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش کوشیده‏ایم تا تفاوت عمل‏کرد کلی را در حافظۀ افراد دو‏زبانه دربارۀ عبارت‏های استعاری و غیر‏استعاری با یکدیگر مقایسه کنیم و بدین منظور، از‏میان دانشجویان داوطلب دو‏زبانۀ آذری‏زبان، سی نفر را برگزیده‏ایم. برای بررسی عمل‏کرد حافظۀ آزمودنی‏ها، نخست سی عبارت استعاری و غیراستعاری آذری را در‏برابر آنها گذاشتیم و از آنها آزمون فرا‏خوانی آزاد گرفتیم؛ سپس به‏ منظور مقایسۀ عمل‏کرد حافظه در زبان‏های اول و دوم، سی عبارت استعاری فارسی و آذری را در‏اختیار آزمودنی ‏ها قرار دادیم و از آنان آزمون فرا‏خوانی آزاد گرفتیم. فرضیه ‏های پژوهش با استفاده از آزمون آماری t گروه‏های وابسته آزموده شده‏اند.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه ‏ها نشان می‏دهند که میزان فرا‏خوانی مواد استعاری، به‏گونه‏ای معنا‏دار، بیش‏از مواد غیر‏استعاری است؛ افراد دو‏زبانه، استعاره‌های زبان اول را بیش‏از استعاره‌های زبان دوم به‏یاد می‏آورند و این تفاوت،‌ از‏نظر آماری معنا‏دار است.
با توجه به این یافته‌ها می‏توان نتیجه گرفت که مفاهیم استعاری به‏سبب برخوردار‏بودن از خصوصیات خاص شناختی، دارای ویژگی‌هایی هستند که کاربرد آنها قدرت به‏خاطر‏سپردن مواد را افزایش می‌دهد؛ همچنین در زبان اول، توان انتقال مفاهیم هیجانی، بیش‏از زبان دوم است و بنابراین، استعاره‌های زبان اول از اولویت شناختی برخوردارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the influence of metaphor use on bilinguals’ memory performance

نویسندگان [English]

  • Sosan Alizadehfard 1
  • Hasan Ahadi 2
  • Hasan Ashayeri 3
  • Hossin Eskandari 4

1 Payame Noor University

2 TabaTabai University

چکیده [English]

In this study we have tried to compare the difference of overall performance between metaphorical and non- metaphorical expressions on bilinguals’ memory performance; and therefore 30 volunteer Azari bilingual participants were selected. To study the memory performance of the subject, first we provided thirty metaphorical and non- metaphorical Azari expressions for students and then administered a free recall test. Then, we provided thirty metaphorical Farsi and Azari expressions for subjects in order to compare the memory performance in the first and second language. The research hypotheses were tested using dependent- groups t- test. Findings of the study showed that participants’ remembrance of metaphorical expressions is significantly more than non- metaphorical; bilinguals have remembered metaphors of the first language more than the second language, and this difference was statistically significant. With regards to these finding, we can conclude that metaphoric concepts, because of specific characteristics of the cognitive properties, have features which using them will increase the power to remember materials; in the first language also, the transfer of emotional concepts, is more than in the second language; and therefor, the metaphors of the first language have cognitive priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor
  • memory
  • Bilingualism
  • free recall test