نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان فرانسه دانشگاه تربیت‌مدرس، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.

2 گروه فرانسه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مسئله که چه عواملی در شکل‌گیری و انتقال معنا نقش دارند و چگونه زبان می‌تواند چهار‏چوب محدود خود را پشت‏سر گذارد و سبب تولید معنا‏هایی جدید و غیر‏منتظره شود، همواره پرسشی تازه است. نمی‌توان معنا را امری از‏پیش‏تعیین‏شده و ثابت دانست؛ زیرا شکل‌گیری معنا تابع جریانی زنده، فعال، باز و سیال است؛ به همین دلیل، هر‏گاه از معنا سخن گفته می‏شود، باید به فرایند معنا‏سازی توجه کرد. در‏واقع، معنا در چرخه تعامل، بر‏اساس موقعیت و طی فرایندی تحقق می‏یابد که در آن، شرکای گفتمانی (گفته‏پرداز و مخاطب) به‏طور فعال دخالت دارند. در این مقاله، در‏پی پاسخ این پرسشیم که تولید و دریافت معنا در ارتباط گفتمانی، تابع چه کار‏کرد‏هایی است.
هدف از نگارش این مقاله، علاوه‏بر پاسخ به پرسش بالا، بررسی این نکتۀ مهم است که معنا فقط تولید نمی‌شود؛ بلکه دریافت و تفسیر نیز می‌شود و بر‏اساس همین دریافت و تفسیر، کنش‌ها و واکنش‌های معنایی، در ارتباط و تعامل با یکدیگر، به تولید معنا‏هایی جدید و کیفی منجر می‌شوند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of production condition and semantic perception in discourse Interaction

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Shairi 1
  • Bita Torabi 2

1 Professor in linguistics and semiotics, Director of French language in Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.

2 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

This has always been a question that what factors contribute in the formation and transmission of meaning and that how language can exceed its limited context to produce new and unexpected meaning. This is always a new question. The meaning cannot be perceived as a predetermined and fixed matter; because the formation of meaning is determined by a lively, active, open and flowing stream; therefore, whenever we speak about meaning, we should notice the process that forms meaning. In fact, meaning is realized through an interaction cycle, based on the position, and through a process in which various capabilities of speakers are actively employed. What is the nature of such a discourse competence and how can it be activated? This article intends to answer the above mentioned question. The purpose of this article, besides responding to the above question, addresses this important point that meaning is not just produced, but is perceived and interpreted. And based on the same perception and interpretation, actions and reactions of meaning in relationships and interactions with each other, lead to production of new and qualitative meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language
  • Discourse
  • Meaning
  • Interpretation
  • competence
  • interaction