نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

افعال متعدی در زبان فارسی به لحاظ تظاهر « را » همراه مفعول آنها عملکرد متفاوتی دارند ( طبیب‌زاده ،1385 ). در این نوشتار نگارنده در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا این تفاوت عملکرد افعال متعدی، ارتباطی به مشخصه معنایی نمود فعل دارد یا خیر. به این منظور پیکره‌ای متشکل از 40 فعل متعدی زبان فارسی با پیروی ازطبقه‌بندی وندلر( 1967؛ 1957 ) و با استفاده از مشخصه‌های روستین( 2004 ) بر اساس نمود طبقه‌بندی شد. سپس ارتباط تفاوت رفتار این افعال به لحاظ تظاهر« را » با طبقه آنها بر اساس نمود بررسی شد. نتیجه بررسی این رابطه را تأیید کرد و نشان داد مفعول افعال غایتمند ، حصولی و فعالیتی می‌تواند همراه با « را » یا بدون آن به‌کار رود ولی مفعول افعال ایستا الزاماً همراه با « را » به‌کار می‌رود. نتیجه آن که تفاوت رفتار افعال متعدی به لحاظ تظاهر « را » به همراه مفعول آنها بر اساس مشخصه نمود افعال قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Aspect on the Appearance of "ra "

نویسنده [English]

  • Masomeh Najafi Eazoki

Tehran University

چکیده [English]

Persian transitive verbs act differently in terms of the appearance of "ra " with their object (Tabibzadeh, 1385). In this paper, the author is to answer the question whether or not there is any relationship between the different behavior of transitive verbs and their aspect as a semantic feature. For this purpose, forty Persian transitive verbs have been listed and classified according to Vendler (1957;1967) and Rothstein (2004) and using classification aspect. Furthermore, the different behavior of these verbs in terms of the appearance of "ra " and whether it is related to their aspect-based classification is studied. The result of this research confirmed the relationship, and showed the object of accomplishment, achievement and activity verbs can be used with "ra " or without it, but the object of state verbs necessarily must be used with "ra ". so the different behavior of transitive verbs in terms of the appearance of "ra " with their object can be explained according to their aspect.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • aspect
  • accomplishment
  • activity
  • State
  • Achievement