نویسندگان

1 گروه زبان شناسی دانشگاه بیرجند

2 کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند

چکیده

تصریف یکی از پدیده‌های مهم زبانی است که پژوهش دربارۀ آن در‏ حوزۀ زبان مازندرانی، جز به‌گونه‌ای مختصر و یا در حاشیۀ مباحث دیگر صورت نپذیرفته است؛ درحالی‌که این نوع پژوهش، برای روشن‌کردن نقطه‏ های تاریک صرف این زبان، ضروری می‌نماید. در این راستا، در مقالۀ حاضر توصیف و بررسی ویژگی‏های تصریفی زمان، شخص و شمار را در فعل‌های بسیط مازندرانی مبنای کار خود قرار داده‏ایم. پس از توضیحی مختصر دربارۀ فرایند تصریف و مفاهیم بنیادین آن، این سه ویژگی‌ و شیوه‌های تبلور آنها را شناسایی کرده‏ ایم و از این رهگذر کوشیده ایم مسائل مبهم و شبهه‌ناکی چون پسوند مصدر‏سازِ /essen/، کیفیت شناسه‌ها، کیفیت پیشوند‏های تصریفی و تغییر‏های آوایی حاصل از افزودن این وند‏ها در ستاک فعل و همچنین چگونگی تصریف گذشتۀ نقلی را روشن کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Describing the Inflectional Features of Tense, Person, and Number in Simple Verbs of the Mazandarani Language

نویسندگان [English]

  • Jalil alh Faroghi 1
  • Naser Pirzad 2

1 Birjand university

2 Birjand university

چکیده [English]

Inflection in Mazandarani is one of the most important linguistic phenomena that no comprehensive research has been done about it yet and it has been always a lateral research subject. Doing such a research, however, has a great priority, because it can make clear the dark points of inflection in this language. In this regard, the present article, first, describes and studies the inflectional features of tense, person and number in simple verbs of Mazandarani. Then after a brief explanation about the inflection process and its fundamental concepts, it tries to identify these three features and different ways of their manifestation. By doing so, it is to make clear the unclear and dubious issues like the infinitive-marker suffix /essen/, inflections modality, inflectional prefixes modality, phonological changes caused by adding affixes to the verb stem, and finally the inflectional features of present perfect.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflection
  • Mazandarani language
  • simple verbs
  • tense
  • Person
  • number