نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان

2 گروه زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در پژوهش حاضر، اختلال‏های کنشی را در بیان شفاهی اسمهای ساده (مانند کتاب)، مرکب فعلی (مانند کمر‏بند) و مرکب غیر‏فعلی (مانند کتاب‏خانه) زبان فارسی در دو بیمار زبان‏ پریش بروکا و یک بیمار ترانسکرتیکال حرکتی، به‏ صورت موردی و با استفاده از آزمون‏های نامیدن در مواجهه و تکرار مطالعه میکنیم تا روی‏کرد استفاده‏ شده از‏سوی آنها را در تولید این اسمها مشخص کنیم. در این مطالعه، تفاوت معناداری بین خطا‏ها در کاربرد اسم‏های ساده و مرکب و نیز بین نوع خطا و هستۀ نحوی و معنایی اسمهای مرکب دیده می‏شود؛ در صورتی که بین میزان خطا و مقولۀ دستوری سازندۀ اسمهای مرکب فعلی و غیر‏فعلی، ارتباط معناداری وجود ندارد. بیماران اسمهای ساده را به‏صورت کلی، اسمهای مرکب را در آزمون تکرار به‏ صورت تقطیع و در آزمون نامیدن، هم به ‏صورت کلی و هم به‏ شکل تجزیه به اجزای سازنده پردازش کرده‏ اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Production of Simple and Compound Nouns in Persian Speaking Aphasic Patients

نویسندگان [English]

  • Mousa Ghonchepour 1
  • Shahla Raghibdost 2

1 Farhangiyan university

2 Allame Taba Tabai University

چکیده [English]

The present research studies act disorders of two Persian Broca and one Motor-Transcortical aphasic patients’ performance in oral reproduction of Persian simple nouns (e.g. Ketab); syntactic compounds (e.g. Katarband); and root compounds (e.g. Ketabkhaneh) through confrontation naming and repetition tasks in order to determine their approach to produce these nouns. In this research, there is a significant difference between the errors in using simple and compound nouns and also between the type of errors and semantic and syntactic heads of compound nouns. One of the country, there is no significant correlation between the degree of errors and the grammatical categories constituent of root and syntactic compound nouns. Both groups processed simple nouns holistically. The compound nouns were processed both holistically and in the decomposition model in naming confrontation tasks while they were processed only in the decomposition model in repetition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • broca aphasia
  • motor transcortical aphasia
  • stroke
  • root compound noun
  • synthetic compound noun
  • syntactic head
  • semantic head