نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی زبانشناسی همگانی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

ویژگی‌های آوایی و الگوی تکیۀ زیروبمی در گروه واژه‌بست و کلمۀ واجی نشان می‏دهد که گروه واژه‌بست با کلمۀ واجی متفاوت است. الگوی تکیۀ زیروبمیH* بر‏روی هجای آخر کلمۀ واجی و در گروه واژه‌بست، بر‏روی هجای قبل از واژه‌بست قرار می‌گیرد؛ بنابراین، از‏نظر نوایی واژه‌بست مستقل از کلمۀ واجی است؛ همچنین هیچ نشانه‌ای از نواخت کناری خیزانH- بعد از گروه‏های تکیه‌ای غیرپایانی یا غیر‌هسته دیده نمی‌شود؛ بلکه نواخت کناری از‏نوعL- است و افزایش میزانF0 بر‏روی واژه‌بست، پدیدۀ دیر‏کردقلۀ هجا نام دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Peak Delay in the Tonal Structure of Persian Clitics

نویسندگان [English]

  • mahmood bijankhan 1
  • Vahideh Abolhasani 2

1 department of general linguistics, faculty of humanities, university of Tehran, Tehran, Iran

2 Bahonar University, Kerman

چکیده [English]

Tonal features and pitch accent model of clitic groups and phonological words show that these are two different phenomena. The difference is that the pitch accent model of H* is located on the last syllable in phonological word and on the syllable before clitic in clitic group. Therefore, clitic is independent of phonological word from tonal viewpoint. Also there is no sign of H-rising edge tone after the non-final AP; rather, the edge tone is L-and the rising of F0 on clitic is called Peak delay

کلیدواژه‌ها [English]

  • pitch stress
  • clitic
  • phonological word
  • Peak delay