نویسندگان

1 گروه زبان شناسی دانشگاه آزاد

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مهم‌ترین اختلال گفتار بیماران اسکیزوفرنیک با نشانگان مثبت، بی‌انسجامی است که در گفتار این بیماران، طیفی گسترده دارد و به عواملی گوناگون، مانند توهم و هذیان بستگی دارد. در این پژوهش، برای ‌یافتن ارتباط میان بی‌انسجامی گفتار با هذیان و توهم، گفتار آزاد هجده بیمار اسکیزوفرنیک دارای این نشانگان را بررسی کرده‏ ایم؛ انواع توهم کلامی و هذیان را شناسایی کرده و رابطه متقابل دو نوع متمایز از توهم کلامی را با دو نوع متمایز از هذیان مطالعه کرده و ضریب توافقی آن‏ها را به‏ دست‌آورده‏ ایم؛ سپس رابطه بی‌انسجامی با این هذیان‌ها را بررسی و محاسبه کرده ‏ایم. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که بی‌انسجامی در گفتار برخی از این بیماران، پایاست؛ در حالیکه در گفتار برخی دیگر،به‏م یزانی چشم‏گیر کاهش می‌یابد. وضعیت و میزان این بی‌انسجامی، با دو نوع هذیان ارتباط دارد که می‌توان آن‌ها را هذیان‌های ثابت و متغیر نامید. هر‏یک از این هذیان‌‌ها نیز با دو نوع توهم ارتباط دارند که بر‏حسب ویژگی‌هایشان، در‏زمان و هم‏زمان ‌نامیده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Incoherency of Speech and Different Type of Delusions and Hallucinations in Positive Schizophrenia

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Momeni 1
  • Shahla Raghibdost 2

1 Azad University

2 Tabatabai University

چکیده [English]

The most important speech disorder in schizophrenic patients with positive symptoms is incoherency which has a wide range, and is related to diverse factors such as hallucination and delusion. In this research, to find out the relationship between incoherency of speech with hallucination and delusion, the spontaneous speech of eighteen Persian-speaking schizophrenic individuals with positive symptoms was investigated. The correlation of two types of verbal hallucinations (variable and invariable) with two types of delusions (synchronic and diachronic), which have been identified during the research, was studied statistically. Subsequently the relationship between incoherency and delusions was calculated as well. The findings reveal that the incoherency in some patients is lasting, whereas in some others it is remarkably decreased. Status and quantity of the incoherency is related to the two above-named delusions, and each of these delusions could be related to the above-named hallucinations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schizophrenic
  • verbal hallucination
  • delusion
  • incoherency
  • communication disorder
  • synchronic
  • diachronic