نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی دانشگاه بیرجند

2 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

3 کارشناس ارشد زبان شناسی

چکیده

در این پژوهش،بامطالعۀ موردی یک بیمار زبان ‏پریش-که گویش مازندرانی را به ‏صورت غیر‏مستقیم وگویش فارسی معیار را به ‏صورت مستقیم فراگرفته است- ای نموضوع را بررسی کرده ‏ایم که با توجه به اینکه در دوران بزرگ‏سالی، میزان تسلط زبانی این فرد برهر‏دو گویش، یکسان است، در کدام گویش، پایایی توانش زبانی اوبیشتراست و چه عامل یاعواملی دراین مسئله نقش دارد. مبنای بحث ما این ایدۀ یاکوبسن است که زبان ‏پریشی ازهر‏نوعی که باشد، اختلالی شدید یا خفیف در یکی از قوه‏های انتخاب یا ترکیب به ‏شمار می‏رود و عامل فرهنگی، در گرایش کلام زبان‏ پریش به ‏سمت یکی از این دو گونه اختلال، مؤثر است. پس‏از بررسی گفته­ های بیمار مورد ‏مطالعه در این تحقیق دریافتیم که با‏وجود آموزش مستقیم گویش فارسی معیار به بیمار در دوران کودکی و نیز استفاده از همین زبان در جلسه ‏های گفتار‏درمانی، گفتار فارسی بیمار، دچار اختلال بیشتری است و به ‏سمت قطب استعاری میل دارد؛ اما گفتار مازندرانی او به گفتار طبیعی، نزدیک­تر است و اختلال کمتری در آن دیده می‏شود. از‏نظر یاکوبسن، غلبۀ عامل فرهنگی و خلق‏و‏خوی حاکم بر محیط یاد‏گیری، چنین ننتیجه‏ای را در‏پی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Case Study of an Aphasic Patient: Jacobson’s Cultural Model of Metaphoric and Metonymic Poles

نویسندگان [English]

  • Jalil alah Farough 1
  • Ebrahim Mohammadi 2
  • Zinolabedin Rahmani 3

1 Birjand University

2 Birjand University

چکیده [English]

Jacobson states that speech disorders of patients suffering from aphasia may appear either in syntagmatic or paradigmatic axes. That is, disorder in the syntagmatic axis makes the speech more metaphorical or in paradigmatic disorder makes it more metonymical. In the present study, based on Jacobson in his article, "Metaphoric and metonymic poles", the writers have analyzed the speech of an aphasic, who was speaking the standard dialect of Persian and Mazandarani dialect before the onset of an accident which damage the speech areas of his brain. The mother tongue of the patient which was Persian was used by the speech therapist during the therapy sessions. The patient was expected to be more fluent in Persian, while having less speech disorders. However, the results showed that the Mazandarani dialect was closer to his natural speech. The dominance of cultural factors, according to Jacobson, along with the dominant learning environment tends towards these results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguistic competence
  • Metaphor
  • metonymy
  • aphasia
  • Jacobson