نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 گروه آموزشی زبانشناسی همگانی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، واکه‎های زبان فارسی معیار را بر‏حسب متغیر‏های سازه‎های اول و دوم (F1و F2)، بسامد پایه (F0)، شدت (انرژی) و دیرش در هجا‏های CVگفتار اظهاری (همخوان‏ها و واکه‌های زبان فارسی)، به‏لحاظ صوت‎شناختی بررسی کرده‏ایم. برای تحقیق، پنج گویشور فارسی‏زبان را از دادگان آوایی فارس دات تلفنی برگزیده‏ایم که هر‏یک، واکه‎های فارسی را در بافت همخوانی (23 همخوان)، با سرعت ثابت تولید کرده‎اند؛ بدین صورت، در‏مجموع، 690 داده (23*6*5 =690) را به‎دست‌آورده‏ایم. با توجه به اینکه ارتفاع واکه‎ها با F1، از‏نوع عکس و رابطۀ F2با محل تولید واکه (پسین یا پیشین)، از‏نوع مستقیم است، فضای واکه‎های فارسی را بر‏حسب میانگین متغیر‏های F1و F2- F1نشان داده‏ایم و میانگین مقادیر به‎دست‎آمده از بسامد پایه و شدت در واکه‎ها را به‏صورت مستقل از همخوان‏ها نیز تعیین کرده‏ایم. F0در واکه‎ها، با ارتفاع، نسبت مستقیم دارد و انرژی با آن، نسبت عکس دارد. در این بررسی، میانگین دیرش واکه‎ها را نیز محاسبه کرده‏ایم. نزدیک‏بودن مقدار میانگین برخی واکه‌ها به یکدیگر بر‏اساس دست‏کم یکی از متغیر‏های F1وF2 می‎تواند دلیلی قانع‎کننده برای کاهش و نیز گرایش واکه‎هایی ناپایدار مانند /a/به واکه‎های پایدار مانند [ɑ]باشد. در این پژوهش، متغیر‏های بسامد پایه و انرژی در واکه‎ها را در بافت همخوانی، شامل همخوان‏های گرفتۀ واک‏دار و بی‎واک، و همخوان‏های گرفتۀ واک‏دار و رسا نیز محاسبه کرده و دریافته‏ ایم که بافت همخوانی مجاور پیشین، در F0و انرژی واکه‌ها اثری ندارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Acoustic Study of Persian Vowels in CV Syllables Of Citation Form

نویسندگان [English]

  • Shahin Shikh Sang Tajan 1
  • Mahmood Bijankhan 2

1 Payam Noor University

2 department of general linguistics, faculty of humanities, university of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This paper reports on the study of Persian vowels in CV syllable based on the acoustic elements: first and second formant frequencies (F1, F2), fundamental frequency (F0), intensity and duration. Five men were selected from t-farsdat who pronounced twenty three consonants with six vowels of Persian in a constant speed. Six hundred and ninety data were collected and examined. The mean average of F1, F2, F0, intensity and duration was measured. F1 has an opposite relationship with the height of vowels. Persian vowel space was presented with regard to F1 and F2-F1. According to the amounts of F1, F2 and duration, it was revealed that some phonological processes like; vowel harmony could be the result of the adjacency of the amounts of some of these acoustic elements. For instance; /a/ tends to change into /a/ in an open syllable followed by /ha/ or /? a/ in CVC syllables, because the amounts of F1, F2 and intensity in these two vowels are adjacent to each other. Also with regard to the mean average of F0 and intensity, it was revealed that the preceding consonants do not affect these elements in the vowels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian language
  • vowels
  • formant frequencies
  • fundamental frequency
  • intensity
  • duration and preceding consonants