نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی گروه زبان و ادبیات عربی

چکیده

مجلۀ لبنانی شعر به‏عنوان یک جنبش نو‏گرای ادبی و نقدی در‏عرصۀ شعر و ادب معاصر عرب، در فعالیت‏های نو‏گرایانۀ خود، روی‏کردی ضد‏رئالیستی داشته است. این جنبش از ارجاع به برون متن (ایدئولوژی، سیاست، جامعه و...) خودداری می‏کند و در‏کل، گرایش‏های درون‏متنی و متن‏محور دارد. چنین گرایش‏هایی، در مبانی نظری جنبش ادبی فرمالیسم روس نیز دیده می‏شود. مجلۀ شعر، همانند فرمالیسم روس، در‏پی آن بوده است که به ادبیات و مطالعات ادبی، جایگاهی مستقل ببخشد و این روی‏کرد، با برخی گرایش‏های فکری آن- که بیشتر ترسیم سوررئالیسم و فرا‏واقعیت است- پیوند خورده است. این جریان در‏راستای هدف‏های خود و در تناسب با سوررئالیسم و روی‏کرد‏های ماوراء‏طبیعی‏اش، به زبان مجاز گرایش بسیار داشت و این مسئله، یکی دیگر از نقاط مشترک آن با فرمالیسم روس، یعنی تمایز زبان ادبی با زبان معیار را اثبات می‏کند. عامل اصلی در ایجاد این تمایز، مسئلۀ ادبیت است که از‏ره‏گذر آشنایی‏زدایی در لایه‏های فرمی و ساختاری حاصل می‏شود. ادبیت و آشنایی‏زدایی، از دیگر مسائل مورد‏تأکید این دو جنبش به‏شمار می‏رود و چنین مواردی تحلیل و اثبات روی‏کرد متن‏محور در نظریه ‏پردازی‏های مجلۀ شعر را در چهار‏چوب نظری قرار می‏دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis and approval of the Testcentric process in the Theorization of the Lebannese Magazine of “Sher”: An Adunis Perspective

نویسنده [English]

  • Farshid Torkashvand

Emam Khomini University

چکیده [English]

The Lebannese Magazin “Sher” (poetry) which holds a literary and critical course, has the intertextuality and textcentric attitudes in its modernist activities. The course restrains to refer to external texts (ideology, politics, society etc) when such attitudes are seen in the theoretical basics of the Russian Formalist movement. The Sher magazine, as Russian Formalism, was in Pursuit of bestowing an independent place to literature and literary studies. Such processes from the course links to a personal obligation from its side, which are the same depiction of Surrealism and the reproduction of realities within the  text exploiting the power of image. Since Surrealism in the form of the norm language was impossible, thus the course tends highly towards the metaphor. So the issue proves its other common point with Russian Formalism, and the distinction of this literary language form the conventional one. The main factor making the distinction is poetics produced through defamiliarization into the formal and structural layers. The poetics and defamiliarization are held in the other common cases of these two courses, and such cases categorize the proving and analyzing of the textcentric process in the Sher magazine within a theoretical framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Lebanese magazine of “Sher”
  • Russian Formalism
  • textcentrism
  • Surrealism