نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

زبان‏شناسی حقوقی (قانونی)، رشته‌ای است که با هدف‏های حقوقی موجود در نظام قضایی، هم‏راستا شده است و بر تمام شاخه‌های زبان‏شناسی، از‏جمله آوا‏شناسی، معنا‏شناسی، گفتمان و... تأکید می‌کند. این علم در ایران، چندان شناخته‏شده نیست؛ اما می‌تواند در نظام قضایی، کار‏بردی در‏خور توجه داشته باشد. هدف از نوشتن این مقاله، آن است که نشان دهیم چگونه ابزار‏های زبانی می‌توانند با تحلیل زبان‏شناختی، به شناسایی جرم زبانی کمک کنند؛ به‏ویژه زمانی‏که هیچ‏گونه مدرک معمول و شفافی در‏دست‏رس نیست. جرم زبانی به برخی کنش‏های گفتاری اطلاق می‏شود که معمولاً غیر‏قانونی هستند؛ به عبارت دیگر، جرم زبانی با کنش منظوری صورت می‌پذیرد؛ مانند دروغ، فریب، تهدید، ارتشا و... . برای نگارش مقالۀ حاضر، پس‏از مشاهدۀ پرونده‌های متعدد در داد‏سرا و پلیس آگاهی تهران بزرگ، یکی از داده‌هایی را که جرم زبانی «دروغ» در آن وجودداشت، برگزیده و سپس آن را تحلیل کرده‏ایم. این دادۀ نسبتاً کامل در دو مرحله تحلیل شده است: نخست، جمله‏های متهم به‏لحاظ زبان‏شناختی و سپس روابط قدرت؛ در‏نهایت، به این نتیجه رسیده‏ایم که عوامل زبانی مانند ابزار معنایی (طرحوارۀ ذهنی و قالب ذهنی، معنای فعل)، ابزار نحوی (وجه فعل)، ابزار کلامی (روابط قدرت) و... می‌توانند در شناسایی و تحلیل جرم زبانی، مؤثر باشند. دروغ هم در داد‏سرا و هم در پلیس آگاهی به‏عنوان «ضابط قوۀ قضایی»، جرم تلقی می‏شود. شایان ذکر است که بررسی تمام جرایم زبانی در یک مقاله ممکن نیست؛ از این روی، در پژوهش حاضر، تنها جرم «دروغ در نظام قضایی» را بررسی کرده‏ایم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Language Crime of ‘Perjury/Lie’ from Forensic Linguistics’ View Points (A Case Study in Tehran’s Judicial System)

نویسنده [English]

  • Negar Momeni

Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Forensic linguistics is a discipline coordinated with legal goals in the judicial system, focusing on all branches of linguistics including phonetics, semantics, discourse and etc. this science is not well known in Iran; whereas, it can have applications in the judicial system. The author aims to show how linguistic analysis can help to identify language crime especially when there are no clear available proofs or documents. Language crime refers to some special speech acts which are typically illegal; in other words, language crime is accompanied with speech acts like lying, threatening bribery… Having observed numerous cases in courts and police stations (Bureau of Police Investigation), the author chose data which included “lies” and analyzed it. This complete data is analyzed in two ways. First, “defendants’ statements” and second “power relation” are analyzed. The author draws this conclusion that linguistics strategies like semantic tools (schema, frame, verb meaning), syntactic tools (mood of verb), discoursal tools (power relation) … can be effective to identify and analyze language crimes. Perjury/lie is considered as a crime in both courts and Bureau of Police Investigation. Analyzing all language crimes in one article is not possible; therefore, the author analyzes just one which is perjury/lie.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forensic linguistics
  • language crime
  • linguistic data
  • linguistic evidence (meaning of verb
  • power relation…)