نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از عناصر زبر‏زنجیری مهم در زبان، آهنگ است و برای شناخت بهتر آن می‏توان از بررسی‏های صوت­ شناختی کمک گرفت. در این مقاله، به بررسی صوت­ شناختی آهنگ پاره گفتارهای پرسشی در گونه[1]­‏های فارسی اصفهانی و فارسی محاورۀ­ تهرانی در چهار‏چوب مدل آوایی خیزان، افتان و پیوستگی[2]تیلر[3](2009) پرداخته‏ ایم.برای انجام‏دادن این تحقیق، برای هر‏دو گونه­، دو مرد و دو زن را در نظر گرفتیم. این افراد پنج جملۀ پرسشی را بیان کردند و در‏نهایت، چهل پاره­ گفتار به ‏دست‏آمده را تجزیه و تحلیل کردیم. برای انجام‏دادن تحلیل­ های آماری، از روش طرح آزمایش­ها در نرم­افزار SPSSاستفاده کردیم و نتایج نشان داد که در گونه ­ها­ی بررسی‏شده، مقادیر دیرش عناصر افتان و خیزان، تقریباً مشابه است؛ ولی دامنۀ­­ زیر‏و‏بمی عناصر خیزان و افتان در گونۀ­ فارسی اصفهانی، نسبت‏به گونۀ فارسی محاورۀ تهرانی، بزرگ‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Intonation on Interrogative Utterances in Isfahani and Tehrani Colloquial Varieties in RFC Model

نویسندگان [English]

  • Batool Alinezhad
  • Fereshteh Mahdavi

Esfehan University

چکیده [English]

In phonetics, intonation is described as a suprasegmental feature which has a significant role in nearly all world languages. The present study was an attempt on the comparative study of intonation system in Isfahani and Tehrani varieties based on rise, fall and connection model of intonation (Taylor, 2009). This project proposes that Isfahani and Tehrani intonation contours can be described using a sequence of rise, fall and connection elements. For this study, five interrogative sentences were said by four Isfahani and Tehrani native speakers. The results were then assessed using “General Linear Model Test” in the SPSS program. The results revealed that pitch contour durations were not significant in Isfahani and Tehrani varieties but pitch amplitudes in Isfahani variety were higher than Tehrani.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rise
  • fall and connection model
  • peak
  • Duration
  • pitch amplitude