نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روس دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

تعریف حروف اضافۀ مرکب، تعداد و حد‏و‏مرز آنها یکی از موضوع‏هایی است که در زبان فارسی و بین دستور‏نویسان و زبان‏شناسان سنتی و معاصر، بر‏سر آن اختلاف‏ نظر وجود دارد. این موضوع به ساختار زبان فارسی و نیز ساختار ویژۀ خود حروف اضافۀ مرکب بر‏می‏گردد. از ترکیب برخی حروف اضافۀ مرکب فارسی می‏توان حروف اضافۀ ساده را بدون تغییر در معنای آن حذف کرد و برخی دیگر را می‏توان به‏کل، با یک حرف اضافۀ ساده و دارای همان معنا، در متن جای‏گزین کرد. پایۀ اصلی حروف اضافۀ مرکب فارسی، اسم است و این حروف، به‏ندرت از حرف و صفت تشکیل می‏شوند؛ گاه نیز دو حرف اضافۀ ساده، یک حرف اضافۀ مرکب را تشکیل می‏دهند. در زبان روسی، حروف اضافۀ ترکیبی از اسم، قید و فعل مشتق می‏شوند و ویژگی تصریفی این زبان، باعث می‏شود از یک سو، متمم در‏پی حالت‏های دستوری، از حروف اضافه تأثیر پذیرد و از سوی دیگر، گاه حروف اضافۀ سه‏کلمه‏ای در این زبان پدید آید. در این مقاله کوشیده‏ایم تا ضمن بیان نظر‏ها و تعریف‏های دستور‏نویسان دربارۀ حروف اضافۀ مرکب، ویژگی‏های ساختاری، معنا‏شناختی و نحوی آنها را بررسی کنیم و در زبان‏های روسی و فارسی، برای مقاصد آموزشی، این حروف را با یکدیگر مقایسه کنیم. بدین منظور، از راه‏های تشخیص حروف اضافۀ مرکب از ترکیبات مشابه آنها هم سخن گفته‏ایم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Structural, Semantics and Syntactic Characteristics of the Compound Preposition in Persian and Russian Language

نویسندگان [English]

  • Amir Hosini 1
  • Khosro Torkashvand 2

1 Tehran University

2 Tehran University

چکیده [English]

the definition of the compound preposition, their numbers and their limitations is one subject on which traditional grammarians and linguists disagree. Of course this subject refers back to the structure of the Persian Language and the special characteristics of the compound prepositions themselves. It is possible to omit some simple prepositions from some compound prepositions in Persian or to make use of a simple preposition and with the same meaning without having the meaning changed. The basic part of the Persian compound prepositions is a noun; prepositions and adjectives are rarely used. Sometimes the combination of two simple prepositions leads to the formation of a compound preposition. In Russian Language the compound prepositions are made of noun, adverb and verb. Because of the morphological features of this language, the constituents are effected by the prepositions on the one hand and have three word prepositions on the other hand. In this article an attempt is made to present the descriptions of compound prepositions, their structural, semantics and syntactic features by the grammarians and linguists and to compare them in Persian and Russian. In this way some references are used for distinguishing compound prepositions from similar compounds

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compound Preposition
  • following relation
  • Russian language
  • Persian language
  • Structure