مقالات آماده انتشار هنوز ویراستاری نشده اند.
126. واژه، طرحوارة تصوری و تفاوت‌های فردی، پژوهشی بر پایة ارتباط بدنی - محمدحسین شرف‌زاده /فردوس آقا‌گل‌زاده/ آزیتا افراشی /شهلا رقیب‌دوست

محمد حسین شرف زاده؛ فردوس آقا گل زاده؛ آزیتا افراشی؛ شهلا رقیب دوست

دوره 7، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 29-54

131. بررسی تعدادی از صورت‌های واکه‌ای زبان فارسی در بخش‌های کوهبنان و خرمدشت در استان کرمان عباسعلی آهنگر[1] یدالله پرمون[2] حامد مولایی کوهبنانی[3]

عباسعلی آهنگر؛ یدالله پرمون؛ حامد مولایی کوهبنانی

دوره 8، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 33-63

132. بررسی اثر شیوه ارائه محتوا و جنسیت فراگیران بر حافظه کوتاه‌مدت در فرایند یادگیری واژگان از‌ طریق تلفن همراه .سعید خزایی /غلامرضا زارعی/سعید کتابی/زهرا احمدپور کاسگری

سعید خزائی؛ غلامرضا زارعی؛ سعید کتابی؛ زهرا احمدپور کاسگری

دوره 6، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 43-64