گزارش سه ماهه فصلنامه علمی مجله زبان پژوهی

بازده زمانی 98/07/01  لغایت  98/09/06

درصد پذیرش مقالات

10 درصد

مدت زمان انتظار جهت پذیرش

2 تا 6 ماه

مدت زمان احتمالی جهت چاپ

1 سال

تعداد مقالات دریافتی

21 مقاله

تعداد مقالات رد شده

12مقاله

تعداد مقالات پذیرفته شده

5 مقاله

تعداد مقالات منتظر چاپ

56 مقاله