دوره و شماره: دوره 11، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 1-273 
2. بررسی و تحلیل قاعده افزایی در شعر عرار

صفحه 29-58

لیلا حسینی؛ علی پیرانی شال؛ صغری فلاحتی؛ حامد صدقی