دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1389 
2. نقش زبان در هویت ملی

محمدرضا قمری؛ محمد حسن‌زاده