ارتقاء سطح مهارت خواندن و درک مفاهیم در دانشجویان زبان انگلیسی به‏عنوان زبان بیگانه از‏طریق ارزش‏یابی کار‏پوشه‏ به‏صورت ترسیم نمودار‏های مفهومی

نویسندگان

چکیده

درپی پیشرفت نظریه‏های جدید یاد‏گیری‏ در سطح جهان، متخصصان تعلیم و تربیت و نیز معلمان و استادان این رشته به آزمودن و بررسی روش‏ها‏ی نوین در کلاس درس علاقه‏مند هستند. به‏نظر می‏رسد از‏میان همۀ روش‏ها‏ی نوین آموزش و ارزش‏یابی‏، کار‏پوشه‏ به‏عنوان یک روش یاد‏گیری‏ سازندگی‏گرا در تقویت جنبه‏های گوناگون یاد‏گیری‏، مورد توجه واقع شده است. هدف از این تحقیق، بررسی میزان تأثیر روش ارزش‏یابی‏ کار‏پوشه‏ بر مهارت خواندن و درک مفاهیم زبان دوم در دانشجویان دانشگاه می‏باشد. شرکت‏کنندگان در آزمون، دو گروه از دانشجویان مقطع کارشناسی رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی هستند. بررسی نتایج آماری علاوه‏بر بررسی محتوایی مصاحبۀ انجام‏شده، بیانگر آن است که درست‏کردن کار‏پوشه‏ با محتوای نمودار‏های مفهومی برای دانشجویان مفید می‏باشد. نتایج این تحقیق، استفاده از کار‏پوشه‏ را به‏عنوان ابزاری آموزشی برای پیش‏برد فرایند‏ یاد‏گیری‏ و تقویت مهارت خواندن و درک مطلب، و نیز افزایش سطح علمی دانشجویان پیشنهاد می‏کند.

کلیدواژه‌ها