بررسی تطبیقی فرایند‏های واژه‏سازی در دو دهۀ 1340 و 1370ش در ژانر سیاسی مطبوعات

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، بر‏اساس فرایندهای واژه‏سازی بائر (1983) در هستۀ نظری پژوهش، فرایندهای واژه سازی را در برخی متون سیاسی روزنامه‏ها در دو دهۀ 1340 و 1370ش بررسی و مقایسه کرده‏ایم. این تحقیق به‏روش توصیفی و تحلیلی، و با استفاده از دو شیوۀ آماری توصیفی (جدول‏ها و نمودارها) و استنباطی (آزمون خی دو) انجام شده است. بررسی‏ها و شواهد آماری بیانگر آن است که در این دو دهه، میان توزیع فرا‏وانی فرایندهای قرض‏گیری، ترجمۀ قرضی، ترخیم، تبدیل و تکرار در ژانر سیاسی مطبوعات، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ در حالی که میان توزیع درصد فرا‏وانی فرایندهای ترکیب، اشتقاق، ترکیب - اشتقاق و سرواژه‏سازی در دو دهۀ یاد‏شده تفاوتی معنادار دیده می‏شود. از آنجا که بائر تنها به فرایندهای واژه‏سازی در زبان انگلیسی پرداخته و تعدادی از فرایندهایی که در زبان فارسی به‏کار می‏روند، در این چهار‏چوب جای نگرفته‏اند و از سوی دیگر، در مقالۀ حاضر، بررسی این فرایندها در مطبوعات فارسی‏زبان مورد نظر است، به ذکر فرایندهای واژه‏سازی در زبان فارسی نیز توجه کرده‏ایم.

کلیدواژه‌ها