نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

براهویی، زبانی غیر ایرانی و از شاخه‌ی خانوادۀ زبان‌های دراویدی است که محل اصلی رواج آن، کشور پاکستان است اما در ایران نیز گویشورانی دارد. امروزه اغلب براهویی‌های ایران در منطقۀ سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند اما گروهی اقلیت با جمعیت کمتر از دو هزار نفر در جنوب کرمان زندگی می‌کنند که بخشی از آنها در روستای تُم‌مِیری شهرستان رودبار جنوب و بخشی در شهرستان فاریاب ساکن‌اند و علاوه بر براهویی، به فارسی و نیز گویش رودباری که گویش مسلط منطقه است تکلم می‌کنند. دو قرن مجاورت و همزیستی با بومیان اصلی منطقه و استفاده از گویش رودباری برای تعامل با آن‌ها، باعث به وجود آمدن گونه‌ای جدید از زبان براهویی شده است که آن را می‌توانیم براهوییِ رودبار جنوب بنامیم. موضوع این مقاله، بررسی ساختمان فعل در این گونة زبانی است و هدف از آن، بررسی ساختمان تشکیل دهنده فعل و بررسی صرف فعل در زمان‌ها و وجه‌های مختلف است. منطقۀ پژوهش، روستای تم‌میریِ شهرستان رودبار جنوب است. تمام داده‌‌های این تحقیق، به شیوه‌ی میدانی و از طریق مصاحبه با گویشوران مرد و زن، از سطوح مختلف سنی و تحصیلی گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The verb structure in Brahui language of Ruedbar-Jonub

نویسندگان [English]

  • fatemeh sheybanifard 1
  • zohreh zarshenas 2

1 Institute for Humanities and Cultural Studies

2 The institute for humanities and cultural studies

چکیده [English]

The language species of Brahui of Ruedbar-Jonub is the language of Brahui tribe that about two centuries ago emigrated to the south of Kerman province. Some of them are inhabited in Tom-Meyri village and some of them in Faryab town. In addition to Brahui, they speak Persian and the Ruedbari dialect. This present research tries to identify the Phoneme system of this language species by examining the minimal pairs, and then check its origin and also compares with phonemes of the Ruedbari dialect, the Brahui of Sistan and Baluchistan, and the Brahui of Pakistan. The present research mainly uses a descriptive framework; i.e. the research’s dialectal data have been investigated, described, and compared with their equivalent items in the previous historical linguistic periods using a historical-comparative method.
This study exploits a combined use of fieldwork and library methodology; the linguistic corpus of Brahui of Ruedbar-Jonub was mainly collected through interviewing with informants of Tom-Meyri Township, and the data related to the Brahui of Sistan and Balochestan, Brahui of Pakistan and Dravidian languages are provided with library resources.
The language species of Brahui of Ruedbar-Jonub is the language of Brahui tribe that about two centuries ago emigrated to the south of Kerman province. Some of them are inhabited in Tom-Meyri village and some of them in Faryab town. In addition to Brahui, they speak Persian and the Ruedbari dialect. This present research tries to identify the Phoneme system of this language species by examining the minimal pairs, and then check its origin and also compares with phonemes of the Ruedbari dialect, the Brahui of Sistan and Baluchistan, and the Brahui of Pakistan.
The language species of Brahui of Ruedbar-Jonub is the language of Brahui tribe that about two centuries ago emigrated to the south of Kerman province. Some of them are inhabited in Tom-Meyri village and some of them in Faryab town. In addition to Brahui, they speak Persian and the Ruedbari dialect. This present research tries to identify the Phoneme system of this language species by examining the minimal pairs, and then check its origin and also compares with phonemes of the Ruedbari dialect, the Brahui of Sistan and Baluchistan, and the Brahui of Pakistan.
The language species of Brahui of Ruedbar-Jonub is the language of Brahui tribe that about two centuries ago emigrated to the south of Kerman province. Some of them are inhabited in Tom-Meyri village and some of them in Faryab town. In addition to Brahui, they speak Persian and the Ruedbari dialect. This present research tries to identify the Phoneme system of this language species by examining the minimal pairs, and then check its origin and also compares with phonemes of the Ruedbari dialect, the Brahui of Sistan and Baluchistan, and the Brahui of Pakistan.
The language species of Brahui of Ruedbar-Jonub is the language of Brahui tribe that about two centuries ago emigrated to the south of Kerman province. Some of them are inhabited in Tom-Meyri village and some of them in Faryab town. In addition to Brahui, they speak Persian and the Ruedbari dialect. This present research tries to identify the Phoneme system of this language species by examining the minimal pairs, and then check its origin and also compares with phonemes of the Ruedbari dialect, the Brahui of Sistan and Baluchistan, and the Brahui of Pakistan.
The language species of Brahui of Ruedbar-Jonub is the language of Brahui tribe that about two centuries ago emigrated to the south of Kerman province. Some of them are inhabited in Tom-Meyri village and some of them in Faryab town. In addition to Brahui, they speak Persian and the Ruedbari dialect. This present research tries to identify the Phoneme system of this language species by examining the minimal pairs, and then check its origin and also compares with phonemes of the Ruedbari dialect, the Brahui of Sistan and Baluchistan, and the Brahui of Pakistan.
The language species of Brahui of Ruedbar-Jonub is the language of Brahui tribe that about two centuries ago emigrated to the south of Kerman province. Some of them are inhabited in Tom-Meyri village and some of them in Faryab town. In addition to Brahui, they speak Persian and the Ruedbari dialect. This present research tries to identify the Phoneme system of this language species by examining the minimal pairs, and then check its origin and also compares with phonemes of the Ruedbari dialect, the Brahui of Sistan and Baluchistan, and the Brahui of Pakistan.
The language species of Brahui of Ruedbar-Jonub is the language of Brahui tribe that about two centuries ago emigrated to the south of Kerman province. Some of them are inhabited in Tom-Meyri village and some of them in Faryab town. In addition to Brahui, they speak Persian and the Ruedbari dialect. This present research tries to identify the Phoneme system of this language species by examining the minimal pairs, and then check its origin and also compares with phonemes of the Ruedbari dialect, the Brahui of Sistan and Baluchistan, and the Brahui of Pakistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dravidian Family
  • Brahui language
  • Brahui variety of Ruedbar-Jonub
  • Rudbar-Jonub
  • verb