نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 حوزه علمیه کوثر

چکیده

ارزیابی ترجمه یکی از روش های نقد است که به منظور تشخیص سطح کیفی متون ترجمه شده به کار گرفته می شود. حسن تعابیر قرآنی یا میانه روی در به کاربردن معانی ناخوشایند، موجب شناخت این تعابیر و نفوذ آنان در بافت قرآنی، و مشکلات ترجمه این تعابیر به زبان های مختلف از جمله فارسی، لزوم آگاهی مترجمان از روش معنا شناسی گفتمان قرآنی، ابزارهای ترجمه، رعایت در معادل یابی تعابیر، را می طلبد. این پژوهش به شیوه تطبیقی، تحلیلی و توصیفی، ترجمه های فارسی از این تعابیر را با استفاده از سطح دوم الگوی ارزیابی ترجمه گارسس- سطح نحوی واژه شناختی- ارائه می دارد. ارزیابی ترجمه این تعابیر در چهار ترجمه معروف، از ترجمه های تحت الفظی و تفصیلی فارسی یعنی: ترجمه الهی قمشه ای، معزی، آیتی و مکارم شیرازی، خصوصا درکاربرد نمونه های دال بر کبر، بخل و خواری، حاکی از آن است که تفاوت های فرهنگی موجود بین دو زبان فارسی و عربی، معادل یابی در سطح واژگانی و دستوری، از مهمترین چالش های این حوزه بوده؛ و در ترجمه تحت الفظی، بلاغت ساختار این تعابیر سلب، و با تکیه بر این نوع ترجمه، معنای مورد نظر قرآن پنهان مانده است، و مشابهت های لفظی به زبان فارسی را محدود، و کفایت و مقبولیت را، کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of good Quranic verses in some Persian translations Based on Carmen Grosss Model

نویسندگان [English]

  • ali aswadi 1
  • khadijeh ahmadi bigash 2

1 kharazmi university

2 kosar islamic center

چکیده [English]

Translation evaluation is one of the methods of critique that is used to determine the quality level of translated texts. The use of Qur'anic or moderate interpretations in the use of unpleasant meanings has led to recognition of these interpretations and their influence on Quranic textures, and the problems of translating these interpretations into different languages including Persian, the need for translators' knowledge of the methodology of Quranic discourse, translation tools, observance It requires matching equivalents. In this comparative, analytical and descriptive study, Persian translations of these interpretations are presented using the second level of the Gaussian translation-grapheme syntax assessment model. The assessment of the translation of these interpretations into four well-known translations, from Persian literal and detailed translations, namely, Qumashi, Ma'azi, Ayati and Makarem Shirazi's translation, especially in the use of examples of compassion, chastity, and eulogy, suggests that differences The cultures existing between the two Persian and Arabic languages, equivalence at the level of lexical and grammatical level are among the most important challenges in this field. In rhetorical translation, the rhetoric of the structure of these interpretations is denied, and, based on this kind of translation, the meaning of the hidden Qur'an Remains, and restricts verbal similarities in Persian, and reduces the adequacy and acceptability.Translation evaluation is one of the methods of critique that is used to determine the quality level of translated texts. The use of Qur'anic or moderate interpretations in the use of unpleasant meanings has led to recognition of these interpretations and their influence on Quranic textures, and the problems of translating these interpretations into different languages including Persian, the need for translators' knowledge of the methodology of Quranic discourse, translation tools, observance It requires matching equivalents. In this comparative, analytical and descriptive study, Persian translations of these interpretations are presented using the second level of the Gaussian translation-grapheme syntax assessment model. The assessment of the translation of these interpretations into four well-known translations, from Persian literal and detailed translations, namely, Qumashi, Ma'azi, Ayati and Makarem Shirazi's translation, especially in the use of examples of compassion, chastity, and eulogy, suggests that differences The cultures existing between the two Persian and Arabic languages, equivalence at the level of lexical and grammatical level are among the most important challenges in this field. In rhetorical translation, the rhetoric of the structure of these interpretations is denied, and, based on this kind of translation, the meaning of the hidden Qur'an Remains, and restricts verbal similarities in Persian, and reduces the adequacy and acceptability.Translation evaluation is one of the methods of critique that is used to determine the quality level of translated texts. The use of Qur'anic or moderate interpretations in the use of unpleasant meanings has led to recognition of these interpretations and their influence on Quranic textures, and the problems of translating these interpretations into different languages including Persian, the need for translators' knowledge of the methodology of Quranic discourse, translation tools, observance It requires matching equivalents. In this comparative, analytical and descriptive study, Persian translations of these interpretations are presented using the second level of the Gaussian translation-grapheme syntax assessment model. The assessment of the translation of these interpretations into four well-known translations, from Persian literal and detailed translations, namely, Qumashi, Ma'azi, Ayati and Makarem Shirazi's translation, especially in the use of examples of compassion, chastity, and eulogy, suggests that differences The cultures existing between the two Persian and Arabic languages, equivalence at the level of lexical and grammatical level are among the most important challenges in this field. In rhetorical translation, the rhetoric of the structure of these interpretations is denied, and, based on this kind of translation, the meaning of the hidden Qur'an Remains, and restricts verbal similarities in Persian, and reduces the adequacy and acceptability.Translation evaluation is one of the methods of critique that is used to determine the quality level of translated texts. The use of Qur'anic or moderate interpretations in the use of unpleasant meanings has led to recognition of these interpretations and their influence on Quranic textures, and the problems of translating these interpretations into different languages including Persian, the need for translators' knowledge of the methodology of Quranic discourse, translation tools, observance It requires matching equivalents. In this comparative, analytical and descriptive study, Persian translations of these interpretations are presented using the second level of the Gaussian translation-grapheme syntax assessment model. The assessment of the translation of these interpretations into four well-known translations, from Persian literal and detailed translations, namely, Qumashi, Ma'azi, Ayati and Makarem Shirazi's translation, especially in the use of examples of compassion, chastity, and eulogy, suggests that differences The cultures existing between the two Persian and Arabic languages, equivalence at the level of lexical and grammatical level are among the most important challenges in this field. In rhetorical translation, the rhetoric of the structure of these interpretations is denied, and, based on this kind of translation, the meaning of the hidden Qur'an Remains, and restricts verbal similarities in Persian, and reduces the adequacy and acceptability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • translation
  • assessment
  • goodness of definitions
  • Garses model
  • Holy Quran