نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حایری میبد

2 دانشگاه میبد - گروه علوم قرآن و حدیث

چکیده

در استعاره‌های مفهومی؛ گوینده یک مفهومِ خاصِ غیر قابل فهم را با تکیه بر تجربیات شناخته شده و طرح‌واره‌های تصویری، برای مخاطب قابل درک می‌کند، امام علی(ع) هم در نهج‌البلاغه از این مقوله‌ی زبان‌شناسی شناختی با وجود ابزارهایی چون ظرف «فوق» استفاده کردند، تا زبان نهج‌البلاغه با وجود برخورداری از امور پیچیده و معنوی برای همگان قابل فهم شود. لذا تحلیل و بررسی استعاره‌های مفهومیِ ظرف «فوق» در زبان نهج‌البلاغه، هدف نگارش این نوشتار قرار گرفته و به روش توصیفی و تحلیلی به آن پرداخته شده‌است، و بعد از باز خوانی تفاوت استعاره در رویکرد شناختی و در رویکرد سنتی می‌توان گفت؛ اولاً در نهج البلاغه، واژه‌ی فوق دارای کانونِ استعاری قوی است که بر رابطه‌ی مکانی دلالت داشته و از ترکیب «بالا» و «در طولِ» به دست آمده‌است، ثانیاً تغییر جایگاه مسیرپیما در مرزنما، طرح‌واره‌های دیگری را ترسیم کرده، که مفهوم مبدأ را تشکیل می‌دهد، این طرح‌ها، خود مبنای ساخت یک مفهوم انتزاعی محسوب می‌شود. ثالثاً در بررسی موردی فوق در تعبیرات نهج البلاغه، مشخص گردید، که «جهت و حرکت» مفهوم مبدأ بوده، مفاهیم انتزاعی چون «تسلط، عظمت، احاطه، گستردگی، علو مقامی و...» مفهوم مقصد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring conceptual metaphors and visual schemas Place envelope " Fogh" In Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • mohamad mousavi b. 1
  • maryam tavakolnia 2

1 دانشکده الهیات

2 MeybodUniversity

چکیده [English]

Abstract
A conceptual borrowing; the speaker speaks of a certain unclear concept by relying on known experiences and visual schemas can be understood by the audience. Imam Ali (AS) also used this category of cognitive linguistics in the Nahj al-Balagh with tools such as "above" Until the language of Nahj al-Balaghah is comprehensible to everyone, despite having complex and spiritual matters. Therefore, the purpose of writing this article is to analyze and analyze the conceptual metaphors of the "above" container in the Nahj al-Balagha language descriptive and analytical method has been discussed, and after reading the difference of metaphor in the cognitive approach and in the traditional approach, Firstly, in Nahj al-Balaghah, the word above has a strong metaphorical focus which implies a spatial relationship and is derived from the combination of "high" and "longitudinal" Secondly, changing the position of the route path in the borderline, has drawn other schemas, which constitute the concept of the source, These designs are the basis of the construction of an abstract concept. Thirdly, in the above-mentioned case study of Nahj al-Balaghah, it was revealed that "direction and movement" was the concept of origin, and abstract concepts such as "domination, majesty, enumeration, extent, affection, and ..." are the meaning of the destination.
Key word: Conceptual metaphors, supermodel, visual schemas, Nahj al-Balagh, meaning of the preview, semantic network
Abstract
A conceptual borrowing; the speaker speaks of a certain unclear concept by relying on known experiences and visual schemas can be understood by the audience. Imam Ali (AS) also used this category of cognitive linguistics in the Nahj al-Balagh with tools such as "above" Until the language of Nahj al-Balaghah is comprehensible to everyone, despite having complex and spiritual matters. Therefore, the purpose of writing this article is to analyze and analyze the conceptual metaphors of the "above" container in the Nahj al-Balagha language descriptive and analytical method has been discussed, and after reading the difference of metaphor in the cognitive approach and in the traditional approach, Firstly, in Nahj al-Balaghah, the word above has a strong metaphorical focus which implies a spatial relationship and is derived from the combination of "high" and "longitudinal" Secondly, changing the position of the route path in the borderline, has drawn other schemas, which constitute the concept of the source, These designs are the basis of the construction of an abstract concept. Thirdly, in the above-mentioned case study of Nahj al-Balaghah, it was revealed that "direction and movement" was the concept of origin, and abstract concepts such as "domination, majesty, enumeration, extent, affection, and ..." are the meaning of the destination.
Key word: Conceptual metaphors, supermodel, visual schemas, Nahj al-Balagh, meaning of the preview, semantic network

Abstract
A conceptual borrowing; the speaker speaks of a certain unclear concept by relying on known experiences and visual schemas can be understood by the audience. Imam Ali (AS) also used this category of cognitive linguistics in the Nahj al-Balagh with tools such as "above" Until the language of Nahj al-Balaghah is comprehensible to everyone, despite having complex and spiritual matters. Therefore, the purpose of writing this article is to analyze and analyze the conceptual metaphors of the "above" container in the Nahj al-Balagha language descriptive and analytical method has been discussed, and after reading the difference of metaphor in the cognitive approach and in the traditional approach, Firstly, in Nahj al-Balaghah, the word above has a strong metaphorical focus which implies a spatial relationship and is derived from the combination of "high" and "longitudinal" Secondly, changing the position of the route path in the borderline, has drawn other schemas, which constitute the concept of the source, These designs are the basis of the construction of an abstract concept. Thirdly, in the above-mentioned case study of Nahj al-Balaghah, it was revealed that "direction and movement" was the concept of origin, and abstract concepts such as "domination, majesty, enumeration, extent, affection, and ..." are the meaning of the destination.
Key word: Conceptual metaphors, supermodel, visual schemas, Nahj al-Balagh, meaning of the preview, semantic network

Abstract
A conceptual borrowing; the speaker speaks of a certain unclear concept by relying on known experiences and visual schemas can be understood by the audience. Imam Ali (AS) also used this category of cognitive linguistics in the Nahj al-Balagh with tools such as "above" Until the language of Nahj al-Balaghah is comprehensible to everyone, despite having complex and spiritual matters. Therefore, the purpose of writing this article is to analyze and analyze the conceptual metaphors of the "above" container in the Nahj al-Balagha language descriptive and analytical method has been discussed, and after reading the difference of metaphor in the cognitive approach and in the traditional approach, Firstly, in Nahj al-Balaghah, the word above has a strong metaphorical focus which implies a spatial relationship and is derived from the combination of "high" and "longitudinal" Secondly, changing the position of the route path in the borderline, has drawn other schemas, which constitute the concept of the source, These designs are the basis of the construction of an abstract concept. Thirdly, in the above-mentioned case study of Nahj al-Balaghah, it was revealed that "direction and movement" was the concept of origin, and abstract concepts such as "domination, majesty, enumeration, extent, affection, and ..." are the meaning of the destination.
Key word: Conceptual metaphors, supermodel, visual schemas, Nahj al-Balagh, meaning of the preview, semantic network

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual metaphors"
  • " supermodel"
  • " visual schemas"
  • " Nahj al-Balagh"
  • " meaning of the preview