نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران.

2 هیأت علمی دانشگاه تهران گروه زبان و ادبیات عربی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل نمود زبان‌شناختی ساخت‌های گفتمان‌مدار در متون عربی و تبیین استراتژی‌های معنایی که در شکل‌گیری گفتمان متن نقش دارند، صورت گرفت. بدین منظور 20 سرمقاله روزنامه الحیاه عربستان با موضوع مسائل ایران، انتخاب و با استفاده الگوی ون‌دایک مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها بیانگر این است که بیشترین نمود زبان‌شناختیِ ساخت‌های معنایی گفتمان‌مدار در روزنامه الحیاه، مربوط به دو استراتژیِ فاصله‌گذاری و قطبی‌شدگی است و نویسندگان به استفاده از مؤلفه‌هایی مانند تلویح تمایل چندانی نشان نداده‌اند که متناسب با تقابل و درگیری‌های لفظی دو کشور در سال‌های اخیر است. با توجه به مؤلفه‌های بررسی شده، ایدئولوژی حاکم بر ذهن نویسندگان، «معرفی ایران به عنوان تهدیدی برای امنیت منطقه» بوده که از ساختار کلان به ساختار خرد انتقال یافته و در محور معنا که مورد نظر این پژوهش است، به صورت ساخت‌های زبانی مثل پیش‌انگاشت، تعمیم، فاصله‌گذاری، به نمایی و... مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of discourse-semantic structures in Arabia Alhayat newspaper with emphasis on Van Dijk schema

نویسندگان [English]

  • zeinab ghasemiasl 1
  • shahryar niazi 2

1 Postdoctoral Researcher in Arabic language and literature at university of Tehran

2 Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran.

چکیده [English]

Study of discourse-semantic structures in Arabia Alhayat newspaper with emphasis on Van Dijk schema


This research was performed with aim of discourse-semantic structures analysis in Arabic texts and semantic strategies clarification that have a role in texts discourse. Hence, 20 editorial of Arabia Alhayat newspapers were selected with issue of Iran s problems and investigated with use of Van Dijk schema. The analysis of data demonstrate that, maximum of linguistics appearance of discourse-semantic structures in Alhayat newspaper is related to distancing and polarization strategies and authors did not show any trend to use implicitness, that this subject is equal to contrast and literal contest of two countries in recent years. According to studied factors, the dominant ideology in authors mind is that, Iran is a threat for locale security which transferred from huge surface to little surface and the definition axis that is important for this research was used in forms of presupposition, generalization, distancing, euphemism and ….

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical discourse analysis
  • discourse-semantic structures
  • ideology
  • Van Dijk
  • Alhayat newspaper