نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با فرض بر این اصل که بین متغیر اجتماعی جنس و ویژگی‌های زبانی گروه‌های آن، ارتباطی مستقیم و قاعده‌مند وجود دارد و علی‌رغم نظر برخی ادیبان مبنی بر «مردانه‌سرائی» پروین اعتصامی، تلاش دارد تا با تکیه بر گرایش‌های عام حاکم بر رفتارهای کلامی گروه زنان، ثابت نماید که این شاعره توانمند در بیشتر مختصات زبانی از جمله؛ استفاده از صورت‌ها و اقلام واژگانی، کاربرد ساخت‌ها و الگوهای زبانی، انتخاب موضوع و همچنین ویژگی‌های کاربردی و فرازبانی، کاملاً موافق با روحیات و خلق و خوی زنانه عمل کرده است و بنابراین می‌توان آثار پروین اعتصامی را نموداری واقعی از گزیده‌های کلامی یک زن دانسته و با استناد به ممیزه‌های جنسیتی مستند و برخلاف نظر عده‌ای که معتقدند پروین شاعری مردانه‌سرا بوده است، نشان داد که اشعار وی بیانگر خلق و خوی و روحیات زنانه است و بیشتر ویژگی‌های گونه زبانی گروه جنس خود را منعکس نموده است.

کلیدواژه‌ها