نویسنده

چکیده

در مقاله مقایسه‌ای صورت‌بندی ساخت معنا، گونه‌ای کاهش زبان‌شناختی- تاریخی است که فارغ از روابط خویشاوندی زبان‌ها، امکان مطالعه‌های تطبیقی میان آن‌ها را فراهم می‌آورد.این گونه مطالعه‌، تا بدانجا که به زبان‌شناسی مربوط می‌شود، زمینه شناخت برخی ریشه‌های ناشناخته را فراهم می‌آورد و در یافتن حلقه‌های گم‌شده از زنجیره دگرگونی‌های واژگانی، ما را یاری می‌رساند.پژوهش در حوزه صورت‌بندی ساخت معنا، فراتر از زبان‌شناسی، در واقع نوعی مطالعه از مقوله تاریخ اندیشه نیز هست و می‌تواند زاویه‌هایی از فکر و فرهنگ ملت‌های گوناگون را برای ما آشکار کند.

کلیدواژه‌ها