نویسنده

چکیده

در این مقاله، فرایند تبدیل آوایی تکواژ اضافه را از –iبه –a، در بافت تکواژ معرفه‌نما در ساخت اضافه زبان کردی تحلیل می‌کنیم.با جمع‌آوری شواهد از حوزه‌های تجربی متفاوتی همچون دامنه معرفگی تکواژ معرفه‌نما، تأثیر معرفگی ضمیرهای اشاره و عملکرد کمیت‌نمای بافت وابسته در ساخت اضافه، استدلال خواهیم کرد که بافت محرک تبدیل آوایی تکواژ اضافه، بر حسب چینش خطی تکواژها در صورت آوایی،‌تعریف‌شدنی نیست؛ بلکه روابط نحوی میان تکواژهای دخیل در این فرایند آوایی، نقش بسزایی ایفا می‌کنند.در این پژوهش، به طور مشخص نشان می‌دهیم که محرک تبدیل آوایی تکواژ اضافه، بافتی ساختاری است که در آن، تکواژ اضافه تحت تسلط سازه‌ای تکواژ معرفه‌نما قرار دارد.نتیجه مهم این تحلیل، وارد دانستن روابط سلسله‌ مراتبی نحوی در صورت‌بندی قواعد آوایی، فارغ از توالی خطی تکواژهاست.

کلیدواژه‌ها