نویسندگان

چکیده

زبان و هویت، دو جزء جدایی‌ناپذیر در تشکیل زیرساخت‌های جوامع بشری در عرصه روابط فردی و اجتماعی است.در این مقاله، ارتباط این دو مقوله را بررسی می‌کنیم و می‌کوشیم نقش زبان را در بسترسازی و ایجاد هویت ملی تحلیل کنیم.این تحقیق از نوع کتابخانه‌ای است و به روش مروری انجام شده است.برای دست‌یافتن به نظریه‌های صاحب‌نظران و کارشناسان، منابع مختلف از جمله مجله‌های تخصصی، پایگاه‌های اینترنتی و کتاب‌ها را مطالعه کرده‌ایم.انقلاب اطلاعات در چند دهه قبل و به دنبال آن، فرایند جهانی‌سازی که مرزهای زبانی و هویتی را در نوردیده است، به طور فزاینده‌ای بر لزوم پرداختن به مسئله زبان و هویت تأثیر گذاشته است؛ بنابراین، در پژوهش حاضر، مفاهیم هویت، هویت قومی، هویت ملی و تأثیرپذیری آنها از زبان؛ زبان قومی، زبان ملی و ارتباط آنها با هویت؛ برخی نظریه‌های زبانی درباره هویت؛ مصداق‌های زبانی‌ای که در ایجاد هویت مؤثرند و نقش ادب دینی در هویت ملی به ویژه ایرانی را بررسی کرده‌ایم.در نهایت، تحلیل نظریه‌ها و مصداق‌ها مؤید نقش مهم زبان در ایجاد هویت قومی و ملی است و احترام گذاشتن به زبان قومیت‌ها و توجه بیشتر به زبان ملی به منزله ابزار مهم ارتباط دولت با ملت و ریسمان اتحاد و انسجام اقوام مختلف پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها