نویسندگان

چکیده

روش‌های ترجمه ضرب‌المثل‌ها و کنایات به عنوان بخشی از زبان و فرهنگ، نقش بسزایی را در برقراری ارتباطات ایفا می‌کند، علی‌رغم اینکه برخی بازتاب‌های فرهنگی گاهی در تعابیر یاد شده به دلیل به کارگیری روش‌های نامناسب در ترجمه مورد غفلت قرار می‌گیرند.
از آنجا که یکی از اهداف ترجمه، ایجاد و ارتقاء ارتباط بین فرهنگ‌هاست نادیده گرفتن جنبه‌های فرهنگی متون در ترجمه می‌تواند موجب کاهش ارزش‌های علمی و فرهنگی آثار ترجمه شده باشد.
مقاله حاضر در صدد تبیین این مشکل و ارائه برخی راه‌حل‌هاست.

کلیدواژه‌ها