نویسندگان

چکیده

تهیه‌ی مواد آموزشی به روز برای فراگیری زبان فارسی یکی از عمده‌ترین مسائل مربوط به آموزش زبان فارسی به دیگر زبانان است.در این زمینه استفاده از کارکردهای اجتماعی زبان در شرایط و موقعیت‌های متفاوت‌ امری لازم است.هدف اصلی این پژوهش ارائه مرجعی برای به کارگیری کارکردها در تدوین مواد آموزشی برای فراگیران زبان فارسی است.دویست دانشجوی فارسی زبان در رشته‌های کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ادبیات فارسی آزمودنی‌های این تحقیق را تشکیل می‌دهند.نخست عناوین حوزه‌های اجتماعی، عناوین کارکردها و شکل‌های مربوط به هر یک از این کارکردها از تجربه موجود در زبان انگلیسی استخراج، ترجمه و یا معادل‌یابی شد که به عنوان داده‌های پایه این پژوهش از آن استفاده گردید.پس از پالایش این شکل‌ها، شکل‌های بسیار دیگری به وسیله پژوهشگر به این فهرست‌ها افزوده شد که با پالایش گام ‌به گام به شکل فهرستی از حوزه‌های اجتماعی درآمده، کارکردها و شکل آنها نهایی گردید.در نهایت برای دسته‌بندی کارکردها الگویی بر اساس الگوهای هلیدی(1973)، وَن اِک (1976)، و باکمن و پالمر (1996) در دسته‌بندی کارکردهای زبان تهیه شد تا بتواند نیاز ما را در مقوله‌بندی کارکردهای اجتماعی برآورده سازد.

کلیدواژه‌ها