نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر، تأثیر متغیرهای دانش پیشین و انگیزش خواندن در پیش‌بینی درک خواندنِ زبان‌آموزانِ غیرفارسی در مورد زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفت.به این منظور، 42 نفر از زبان‌آموزان سطح پیشرفته مرکز آموزش زبان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در آزمون درک خواندن زبان فارسی و دانش پیشین وانگیزش خواندن شرکت کردند.نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که هر دو متغیر انگیزش خواندن و دانش پیشین رابطه معناداری با درک خواندن داشتند، البته دانش پیشین نسبت به انگیزش خواندن رابطه قوی‌تری با درک خواندن زبان‌آموزان داشت.

کلیدواژه‌ها